۱۳۹۵/۵/۲۲

خريد و فروش كودكان، بمب مسايل اجتماعي ايران


جديدترين و بي ترديد خشونت اميزترين مسيله اجتماعي كه در طَي سالهاي اخير در ايران زير مديريت اسلامي فراگيرتر مي شود مسيله تجارت كودكان است. اگرچه تجارت كودكان در جهان نيز زير عنوان تجارت سكس و زنان وجود دارد و پس از تجارت اسلحه بزرگترين منبع درآمد كارگزاران و شبكه هاي تودرتوي داراي منافع از آن است ولي شيوع اين مسيله در كشور ايران بسيار ويژه است:

-هيچگاه اعتياد در كشور به نرخ و شدتي كه امروز جامعه ايران را دربرگرفته وجودنداشت حتي در دستگاه حكومتي پهلوي دوم نشانه هاي اعتياد و تجارت كودك بدين حجم و شكل نبود،
-هيچگاه اعتياد در سطح كمي و كيفي امروز جامعه ايران چنين سيمايي زنانه نداشت و زنان قرباني اعتياد چنين درمعرض تجاوزهاي خياباني و بارداري و بارگذاري/سقط هاي اجباري نبودند،
-هيچگاه نهادخانواده خياباني در كشور وجود نداشت و پدر و مادر و فرزندان چنين در كُوي و برزن و در محلات تجمع معتادان و سگهاي ولگرد خياباني سر بر زمين نميگذاشتند و كاشانه در فضاهاي عمومي شهري نساخته بودند،
-هيچگاه كودكان جنيني معتاد، نوزادان معتاد، كودكان اعتياد و زندان، كودكان خيابان و كار، كودكان روسپي و موادفروش، و كالايي شدن كودكان در بازار تجارت انسان چنين شدت و كيفتي را كه امروز شاهديم نداشت،
-هيچگاه دولتي در تاريخ ايران وجود نداشت كه داعيه هاي قدسي گرايانه به خانواده و عدالت و انسان داده ولي در عمل خانواده را به خيابانگردي و خيابان خوابي و تجارت انسان كشانده باشد،
-هيچگاه مادر كه گويي بهشت زير پايانش است چنين قرباني مصايب اجتماعي نبوده است كه امروز مادران خياباني به دلايل مختلف ازجمله فقر، اعتياد و ناامني به فروش كودكان شيرين تَر از جانشان كشانده مي شوند. 
تجارت كودكان سبب ساز نسلي خواهد شد كه بيشترين اسيب ها را در جامعه ديده و خواهد زد. با أنبوهي از مسايل اجتماعي در كشور بويژه تجاوز و خريد و فروش كودكان در قالب ازدواج هاي اجباري كودكان/دختربچگان و يا مادران معتاد و فقر قرباني حيات نابرابر اجتماعي، بعنوان شنيع ترين مسيله اجتماعي در كشور، بنظر مي رسد بمب هاي اجتماعي در كشور بزودي عمل خواهند كرد و حاكمان نادان، صداي اعتراض و طغيان مادران خشونت ديده و كودكان خريد و فروش شده را در خيابانها خواهند شنيد، خياباني كه در ان زاده شدند، تجاوز شدند، فروخته شدند و اينك مي شورند.
ع ط


http://www.mahaleman.ir/detail/news/13264

هیچ نظری موجود نیست: