۱۳۹۵/۵/۲۱

فقيهي در قطاري خالي از نوانديشي


 قدمت فقاهت شيعي در اسلام تقريبا از صحابه پيامبر دين اسلام أغاز شده و پس از سده هاي بسيار و بويژه با ظهور فقه نو هنوز از كأستي هاي جدي رنج مي برد. هرچند برخي معتقدند يكي از روشهاي تاريخي رهايي دين از سنت هاي كهن و روزآمد سازي دين و شريعت، اتكاي به فقه نوست بويژه در فقه شيعي گري.


قريب چهل دهه از قدرت يابي مجدد فقه اسلامي مي گذرد و هنوز فقهاي ارشد دين اسلام در كشور در مخمصه هاي سنتي غوطه ورند. پديده هاي مدرن بسياري از آموزش زنان، تحصيل و سفر زنان، حقوق اجتماعي برابر زن با مرد، ناهمجنسگرايي، حقوق كودك، ازدواج دختربچگان، اعتياد، ربا و بهره، رابطه جنسي و... ازجمله حجاب زنان همچنان غرق در فقه سنتي بوده و به تضادي جدي در جامعه مبدل شده است.
فَقِيه ارشدي چون جوادي آملي نگاه مردم به يكديگر را مريض گونه مي داند اما فساد در درون حكومت را دولت سالم مي خواند! فقهاي حكومتي و وابسته به قدرت كه با رويكردهاي محافظه كارانه خود نه تنها باري از مسايل اجتماعي كشور بر نمي دارند بلكه ته مانده هاي ارزش و جايگاه  دين و شريعت خود را نيز بباد مي دهند. 
خميني كه از سرآمدان فقه نو محسوب مي شد و مدعي بود حسب نظر فقيه نماز نيز مي تواند تعطيل شود و موسيقي را حلال كرد، حكم وطئ طفل شيرخواره مي دهد و فتواي اعدام مخالفان خود در بند. فقاهتي كه حتي شكل نوين آن نيز قامت ديدن مسايل كشور و طاقت كشيدن نقاب سنت از روي احكام ديني را ندارند.

چنين فقاهتي و چنان فقهايي از منظر ساختاري و تاريخي، توان پاكسازي ديني و اصلاح شريعت از قامت جامعه را ندارند و بدين منوال شواهد نشان مي دهد نه تنها راه گريزي از مسايل بيشمار اجتماعي در زير مديريت فقهاي ديني وجود ندارد بلكه راه اميدي براي اصلاح دين از درون نيز ميسر نيست. به بيان ديگر نهضتهاي نوانديشي ديني و تلاش براي  پروتستانيزم اسلامي، تصوري دور دست و غيرواقعي بنظر مي رسد.
فقه امروز در قطاري خالي از نوگرايي و انديشه ورزي حركت مي كند و جز تكرار فتاوي صدر اسلام و سنتهايي ديني مشحون از شمام كاه و گل تدبير نويني نمي ورزند. جامعه بالغ تَر از فقه نو و سنتي، سرانجام اين فقاهت را با وقاحت به تاريخ و موزه ها خواهد سپرد.
ع ط 

http://www.saat24.com/news/184827/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C

هیچ نظری موجود نیست: