۱۳۹۵/۴/۲۳

فقر آموزش جنسي در پس شيوع ايدز


جامعه فراارزشي در گفتار و ورااززشي در كردار زمينه ساز بسترهاي اسيب زايي مي گردد كه يكي از آنها شيوع بيماري ايدز است. ساختار ديني ارزشي كه گوش فلك را با شعارهاي اخلاقي و الهي مسدوم و مسموم ساخته است، در عمل اعتراف به شيوع بيماري ميكند كه عمدتا ناشي از چشم پوشي و غفلت از تنظيم روابط جنسي و سازماندهي آموزشي براي أفراد متعلق به گرايشهاي جنسي مختلف است.

ساليان متمادي با إنكار دگرباشان جنسي، زير فرش كردن مسايل جنسي جوانان، چشم بستن بر ترويج و آموزش روابط جنسي بين نوجوانان و جوانان، فقدان دسترسي فراگير به روشها و وسايل پيشگيري از بيماريهاي جنسي از زمره عواملي است كه بيماران ايدزي و مقاربت هاي جنسي را افزايش داده است. 
ايدز در بسياري از جوامع كم و بيش وجود دارد هرچند بخشي از اين جوامع در كنترل و ترمز چرخه رشد اين بيماري مرگ افرين موفقيت هاي زيادي يافته اند. شواهد نشان مي دهد هرميزان روابط جنسي و گرايش هاي جنسي مردم يك جامعه فضاي آزاد بروز و نمايش مي يابد، ميتواند نرخ پيشگيري از شيوع بيماريهاي جنسي كاهش يابد.
بي ترديد با انكار مردمي با گرايش هاي جنسي ديگر و ناديده گرفتن آنان در جامعه و جرم تلقي كردن روابط جنسي و انساني آنان و در اخلاقي سازي روابط جنسي در جامعه مشحون از شرم و شرع، آمار مبتلايان بيماري هاي سخت و مرگ افرين جنسي رو به فزوني خواهد نهاد.
ايدز در ايران امروز، با تغيير نگاه سنتي و ديني به انسان، و افزايش كرامت او از يكسو و تأمين امنيت و آزادي گرايشهاي انساني، جنسي و عاطفي از سوي ديگر مي تواند نخستين گام در كاهش اين مسيله انساني/اجتماعي در جامعه ايران باشد.
ع ط

http://www.mehrnews.com/news/3712552/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

هیچ نظری موجود نیست: