۱۳۹۵/۴/۲۳

خون بس!

درباره حمله خشونت بار در اروپا:
١. ناامني سبب بازتوليد ناامني ميشود همانند تهديد و تنفر و خشونت و بي اعتنائي كه به باز افريني خود در سطوحي ديگر منجر مي شود. 

٢. در زمان و دنياي معاصر نميتوان به كشتار در پاريس، #سوريه، #افغانستان، يمن و مرزهاي ديگر دنياي اطراف بي اعتنا بود. نميتوان خشونت در همسايه را كم شمرد و خشونت در خانه را بزرگ نمايي كرد. 
٣. #خشونت، خشونت مي آفريند و شعله هاي آن بشدت در حال گسترش است. 
٤. رسانه ها انديشه ما را شكل مي دهند. اگر رسانه ها فاجعه انساني در سوريه يا يمن را در سالجاري نيز پوشش خبري مي دادند، همه ما نيز پرچم اين كشورها را پس زمينه پروفايل خود ميكرديم.
٥. نگرش "ما و ديگران" خشونت بار است. بنيان فكري #نژادپرستي برهمين انديشه استوار است. بر اين مبنا زندگي و مرگ ما مهمتر از زندگي و مرگ ديگران مي شود و پايه هاي بي اعتنائي به زندگي و مرگ ما و ديگران بازتوليد ميشود. 
٦. بي اعتنائي و بي عدالتي در جهان اطراف ما زمينه هاي خشونت هاي گسترده را فراهم ساخته است. 
گفتار زير ناظر برهمين بي اعتنائي و غفلت هايي است كه برمبناي رويكرد "ما و ديگران" همچنان فجايع انساني ببار مي اورد. 
اميد است ادامه خشونت در پاريس سبب ادامه خشونتي نشود كه زنجيره خشونت ها پس از واقعه يازده سپتامبر در امريكا رخ داد. بجاي بازتوليد خشونت بايد به خشونت پايان بخشيده و إعلام خون بس كرد.

هیچ نظری موجود نیست: