۱۳۹۵/۴/۲۱

پزشكي اجتماعي، پزشك بي تعهد!


بيانيه اخير هشتاد پزشك خطاب به خامنه اي در تعقيب و پافشاري بر سياستهاي تشويق باروري و افزايش نرخ زاد و ولد بين خانواده ها نكات حيرت انگيزي دارد. مطالعه اين بيانيه بدون امضا كنندگان آن چنين به خواننده ألقا ميكند كه مشتي اعضاي هيات حسيني نامه اي نوشته و دلواپس نسل سازي اسلامي هستند.
اين بيانيه از چند جهت قابل تامل و تاسف است:

-نويسندگان آن پزشكان اين مرز و بوم هستند كه در طَي دهه هاي متمادي بويژه پس از انقلاب، با حضور در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي بدنبال جراحي جامعه پرداخته و بدون تعهد تيغ و قيچي در دست گرفته و بي محابا نسخه صادر كرده اند. تعهد علمي اين جماعت نه به علم پزشكي قابل اعتماد است و نه به علم جامعه،
-متن بيانيه پزشكان اين ديار نشان از استناد و باور به ازدواج كودكان بالآي دهسال است، امري كه سالهاست بعنوان ازدواج كودك مورد انتقاد نهادهاي علمي و اجتماعي است. تشويق زادوولد بين كودكان در اين بيانيه از زمره شواهد مربوط به كوري علمي اجتماعي اين قشر متبختر در جامعه است،
-ناديده گرفتن حق زن در بيانيه كه خاستگاري مردانه داشته و نرينگي در پس آن مستور است، از زمره ديگر مواردي است كه ميتوان به پزشكان بي تعهد نقد كرد كه حق زنان در امر باروري و بارداري كجاست؟،
-تاكيد بر فرزنداوري بيش از سه كودك كه درجتي خود مورد نقد است و اصرار بر مهندسي باروري از سوي پزشكان كشور از زمره عجائب ديگري است كه مي توان در آن كم دانشي و ايدئولوژيك بودن اين قشر اسيب ساز در جامعه را مشاهده كرد،
-دانش اندك اين جماعت از پزشكان تيغ بدست سبب مي شود به سالانه به بيش از ٢٥٠ هزار سقط جنين اعتراض كرده و با تشويق و محدود كردن ابزارهاي پيشگيري از فرزند اوري، و تحميل بارداري بر زنان، بازار بارگذاري/سقط غير قانوني و زير زميني بيش از پيش رشد يابد و البته درنهايت بسود اين سوداگران علم پزشكي نيز خواهد بود،
- سخت گيري در اعمال مجازات اسلامي پزشكان و ماماهايي كه به بارگذاري زنان ياري مي رسانند، و تاكيد بر اجراي مجازات مشابه با قصاص نشان ديگري از عدم درك اين جماعت از مسايل اجتماعي كشور است كه  فرصت را براي تخريب بيشتر نهادهاي  اجتماعي در كشور فراهم مي سازد
در نهايت اينكه يك مسيله مهم جامعه ما پس از قريب هشتاد سال از تأسيس نهاد آموزش عالي در كشور اين است كه هنوز حوزه علوم از هم تفكيك داده شده نيست و پزشك و مهندس  به عرصه هاي علمي ديگر يورش بدون تعهد علمي و انساني مي برند و بر اين تازيدن نيز جماعت دينمدار بر سرير قدرت مهر تاييد مي نهند!
ع ط   

و http://www.hamshahrionline.ir/details/339696

هیچ نظری موجود نیست: