۱۳۹۵/۵/۴

مصوبه جديد براي زنان: كار كمتر، زندگي بدتر!


خبر كاهش ساعات كاري مادران داراي فرزند زير شش سال يا همسر و فرزند معلول بوده و يا سرپرست خانوار هستند از ٤٤ ساعت به ٣٦ ساعت در هفته بشدت تضعيف كننده جايگاه زنان هست:

-اين مصوبه سبب حضور اجتماعي كمتر زنان در بازار كار و حيات اجتماعي آنان مي شود،
-اين مصوبه زمينه رشد شغلي كمتر زنان را فراهم مي آورد زيرا كه كارفرما براي حضور و نقش آنان در مقايسه با ساير شاغلان مرد سرمايه گذاري كمتري مي كند،
-مصوبه زمينه ارتقاي شغلي كمتر و  در نتيجه درامد كمتر را براي زنان مشمول فراهم مي سازد،
-اين قانون براي زنان مشمول، محدوديت بيشتري در ورود به بازار كار و اشتغال إيجاد مي كند،
-مصوبه بستر مناسبي براي ماندگاري بيشتر زنان در فضاي زيست خانه و پرداختن به امور خانه داري/كودك پروري و شوهرداري مهيا مي كند،
-مصوبه آينده نگران كننده اي را براي زنان مشمول همراه با بازنشستگي كمتر متصور مي كند، 
-مصوبه سبب افزايش فقر اقتصادي و اجتماعي زنان در جامعه گشته و زمينه سلطه مردان در خانواده را افزايش مي دهد،
-مصوبه در ظاهر بدنبال افزايش نرخ باروري و زادوولد زنان و حاشيه نشين كردن تدريجي مادران را دارد.
مصوبه مذكور اگرچه ممكن است نوعي تبعيض مثبت تلقي شود و بظاهر بسود زنان قرائت شود ولي در ميان و بلند مدت به زيان نقش و جايگاه اجتماعي زنان در جامعه منجر مي شود.
ع ط
#كار-زنان #ساعت_كار_كمتر 

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/21/1071425/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

هیچ نظری موجود نیست: