۱۳۹۵/۵/۹

مصايب افغان هاي ايراني و ايرانيان افغان


بيش از سه دهه است كه ميليونها افغان پناهجو بدون كمترين امنيت و آرامش در حاشيه شهرهاي بزرگ و كوچك ايران در مشاغل غير رسمي و زيرزميني به اشتغال و زندگي مملو از محروميت و ستم ادامه مي دهند. جامعه قريب سه ميليوني افغان ها در ايران از مناظر مختلفي داراي مصايب و مسايل انساني و اجتماعي اند. يكي از اين مسايل ازدواج و تشكيل خانواده افغان هاي مقيم ايران است. 

بدليل عدم اقامت و فقدان نظام ثبت و ضبط دقيق ازدواج هاي افغان هاي پناهنده در كشور آمار دقيقي از تعداد ازدواج و طلاق اين قشر عظيم اجتماعي وجود ندارد. شواهد حاكي است قريب يكصد هزار كودك در كشور وجود دارند كه بدون شناسنامه در خانواده هاي افغان متولد مي شوند كه حداقل يكي از والدين افغان هستند.
فقدان امنيت قابل قبول براي زنان و كودكان در جامعه آسيب ديده ايران، سبب آسيب پذيري مضاعف زنان و كودكان افغان شده و اين قشر عظيم انساني كه در واقعي ايراني-افغان محسوب مي شوند را بيش از پيش با عواقب خواسته يا ناخواسته يك معضل اجتماعي بنام مهاجرت غير قانوني مواجه ساخته است. برخي از مسايل افغان هاي ايراني عبارتند از
-كودكان اين جمعيت ميليوني با نداشتن شناسنامه ايراني از كمترين امكانات آموزشي و بهداشتي برخوردارند و اين قشر وسيع در گوشه و كنار كشور از ورود به مدرسه، واكسينه شدن در مقابل بيماريهاي سخت، درمان و مراقبتهاي بهداشتي، امنيت اجتماعي و آينده روشن محروم اند،
-كودكان ايراني افغاني بيرون از مدرسه، بسرعت به خيلي جمعيت كودكان خيابان و كار پيوسته و از جمله گروهي هستند كه در مناسبات غيررسمي در جامعه مورد بهره برداري هاي جسمي و جنسي بسياري قرار مي گيرند،
-زنان ايراني افغاني در شديدترين ناامني و تبعيض جنسي بسر مي برند از فشار و ستم در خانه تا تبعيض و تحقير در جامعه، اين قشر بزرگ را در ستمي چندگانه در بحران عميق هويتي فرو مي برد و هيچ فريادرسي نيز براي رهايي آنان منصور نيست،
-فقر، بيكاري، حاشيه راندگي، فقر بهداشت و درمان، قبول مشاغل سخت و ناامن و ناايمن سبب مي شود اين زنان در بدترين شرايط استثمار جنسي و جسمي قرار بگيرند. 
-اخراج افغانهاي ايراني سبب گسترش ناامني براي همسران ايراني گشته و نظام حقوقي براي تابعيت و حل مسيله اقامت آنان راهكار روشني پيش پا نگذاشته و زنان اين جمعيت كثير را به قبول ستم هاي زنجيرهاي وادار مي كند،
-سوء استفاده از كودكان و فرزندان افغانهاي ايراني و اعزام انان براي مشاركت در جنگ هاي شهري سوريه با وعده اقامت خانواده شان زمينه مرگ و معلوليت جوانان افغان-ايراني را تشديد مي كند،
-اعتياد، قتل، طلاق، آزار جنسي و مسايل ديگر اجتماعي نيز امري است كه بيش از هركس، زنان ايراني افغان را مورد تهديد قرار مي دهد و براي زين قشر بيشترين ناامني و آسيب هاي روحي و رواني بدنبال مي آورد.
زمان آن رسيده است كه دولت براي ساماندهي و تدوين اقامت دائمي اين قشر عظيم تداركات حقوقي و امنيتي فراهم كند تا مانند همه شهروندان عام ايراني، از حداقل هاي هرچند ناچيز تسهيلات و امكانات اجتماعي و فرهنگي برخورد باشند.
ع ط
#افغان #افغان_ايراني #پناهنده

http://www.persianpersia.com/social/sdetails.php?articleid=27980&parentid=132&catid=143

هیچ نظری موجود نیست: