۱۳۹۵/۴/۲۰

آيا ايراني اهل تبعيض است؟


تبعيض خواه نژادي*/رنگ پوست، جنسي، جنسيتي، قومي، ديني، عقيدتي و ملي برخاسته از انديشه و شخصيت بسته، برتري جو و متعصبي است كه خود را در مقامي بالاتر و منزلتي برتر مي بيند. 
آيا هيچ فكر كرده ايم اين تبعيض گري در بين ما ايرانيان بويژه شهرهاي بزرگي چون تهران بيشتر بچشم مي خورد؟ زمينه هاي اين تبعيض ها در چيست؟

-گسترش شهرنشيني و مهاجرت ها زمينه ساز تصادم فرهنگها و عدم مداراي مهاجران و اقوام و ملل ديگر مي شود بطور نمونه حضور افغان ها در كشور و سلوك ما در تعامل با آنان در طَي چندين دهه هنوز ايرانيان را بشدت تبعيض گر جلوه مي دهد، 
-فرهنگ مسلط مردسالاري، مانع از قبول رقباي جنسي خود نظير زنان و دگرباشان جنسي مي شود،  
-ساختار توسعه ناموزون كه سبب توسعه مراكز شهري و مراكز أستاني مي شود، شكاف بين أقشار و اقوام را افزايش داده و تبعيض زمينه ظهور مي يابد،
-عرب ستيزي بعنوان مهمترين خصيصه ايرانيان بويژه مقيم خارج از كشور و در رويارويي با مهاجران عرب از ديگر ويژگيهايي است كه در عصر معاصر پس از مشروطيت نمود بيشتري يافته و اينجا و آنجا بنام ايرانيگري افراطي نمايان مي شود، 
-باورهاي ديني و اسلامي بويژه علي گرايي سده ها اخير با نقش مضاعف روحانيت شيعه نشسته بر مسند قدرت، سبب تبعيض گري شيعيان نسبت به تسنن و ساير پيروان اديان ديگر مقيم در كشور مي شود،
-تكثرگرايي و تنوع آرا نيز محصول پيچيدگي جوامع و توسعه اجتماعي و فرهنگي است كه در بين اجتماعات و أقشار سنتي كمتر محل مدارًا بوده، و دگرانديشي، نوعي هنجارشكني و مذموم و محكوم شمرده مي شود، نقش مردم و حكومت در سركوب دگرانديشي بشدت قابل احصا است. 
بنظرم بيشترين پيروان و كنشگران تبعيض هاي مذكور در جامعه ايران كساني هستند كه متعصب، سنتي، كم دانش، حاشيه نشين در اقتصاد بومي و رهبران فكري باشند كه از اين بسترها براي دستيابي به قدرت و منافع قشري و قبيله اي خود بهره مي برند.
----------
* اصطلاح تبعيض نژادي مورد قبول نيست و عمدتا مي توان از عبارت انواع ژنتيك ها بجاي انواع نژادها بهره جست. 

#تبعيض_نژادي #رنگ-پوست #تبعيض-جنسي #تبعيض_جنسيتي #تبعيض_قومي #تبعيض_ديني 

http://iranglobal.info/node/55640?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

هیچ نظری موجود نیست: