۱۳۹۵/۱۱/۲۲

اصلاح طلبي، دلواپسي و آشتي ملي

⁉️چندي پيش عارف و اينك خاتمي مردم را به آشتي ملي فراخوانده است و همه اين ميانجيگري زير نام تهديد ملي صورت گرفته است. در اين مورد چند پرسش و نكته قابل تامل مطرح است:

✔️دشمن فرضي در ساختار سياسي كشور امر نوپديدي نيست و قريب چهار دهه است كه اين دكترين پيگيرانه كاركرد داشته است كه حتي اگر دشمني نيست بايد دشمن تراشي كرد تا بتوان به بسيج توده ها براي بقاي نظام پرداخت. لذا توجيه دشمن در بيرون مرزهاست،  استراتژي اصلي نظام قدرت در حفظ وضع موجود است و در زبان اصلاح طلبان نيز جاري است.
@alitayefi1 
🔹نكته كانوني كه از منظر درون مرزي، در چنين آشتي جويي هايي آگاهانه مورد غفلت واقع مي شود اين است كه بدنه سياسي و نظامي قدرت در ايجاد دشمني و تهديدهاي مرزي و ارضي نقش دارد و نمي توان همه عوامل را به تهديدهاي منطقه اي و جهاني فروكاست. در چنين رويكردي، آشتي ملي مصادف با تاييد دكترين دشمن سازي و اتحاد نامقدس با بدنه اي از قدرت است كه با خوف بين مللي، خوف درون ملي و سركوب را تقويت مي كند.

‼️ديگر آنكه اين چگونه اصلاح طلبي است كه در شرايط استيصال، به دلواپس نظام مبدل مي شود؟ چگونه است كه در مقابل مصايب مردم بيانيه و فراخواني براي آشتي حكومتي نمي دهند كه بيايد بخاطر جان ملتي كه ٦٧ درصد شان زير خط فقرند و يك چهارم شان از گرسنگي در هلاكت و فلاكت اند، متحد شويم؟
@alitayefi1 
🔒بن مايه اين ناسازه در پرسشهاي مذكور اين است كه از منظر جامعه شناختي، تفكراصلاح طلبي در درون حكومت، بويژه با يگانگي هاي ساختاري ديني، سياسي و ايدئولوژيك با تماميت ساختار قدرت، نمي تواند به اهم  چالشهاي نظري و مطالباتي مدني طبقات اجتماعي در متن جامعه پاسخ دهد. اصلاح طلبي در اين بافت، هويتي درون ساختي داشته و از بالا به پايين بدنبال ايده هاي اصلاحي است كه از نظر تاريخي در ساختار استبدادي، معمايي حل ناشده است.

👁رويكرد اصلاح طلبي حكومتي در اين ساخت سياسي و اجتماعي در كشور، غير سكولار، ناساز با مفاهيم اساسي حقوق بشري و آزادي افكار و اديان، و در نهايت برابري حقوق زنان بوده و در وجه حداكثري در پاسخ به مطالبات مدني، متحد دلواپس نظامي مي شود كه حياتش موكول به بقاي آن است. اصلاح طلبي حكومتي، دغدغه حفظ نظام دارد تا دغدغه حفظ احاد ملت. 
http://ir.voanews.com/a/3709551.html

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: