۱۳۹۵/۱۱/۲۱

فساد بالاي حكومتي در سالگرد انقلاب

💰 📛براساس گزارش سازمان شفافيت جهاني در سال ٢٠١٧ كه به بررسي سالانه فساد در بين حكومت هاي جهان مي پردازد، حكومت ايران از بين ١٧٦ كشور در رديف ١٣١ قرار دارد.
شاخص شفافيت مالي حكومتها در اين بررسي نشان مي دهد شفاف ترين حكومت در رديف ١٠٠ و فاسد ترين آنها در مقام صفر قرار دارد. بر اين اساس، حكومت ايران نمره ٢٩ گرفته است.

⛔️فساد حكومتي در ايران البته بدليل نبود امارهاي رسمي و ثبت شده بمراتب بيش از اينهاست. بطورمثال بودجه هايي كه رديف آن خالي اس، ٦٣ حساب بانكي قوه قضاييه، درآمدهاي مالي هنگفت دهها نهادي كه هيچ جايي حسابرسي نمي شوند و... ميتواند رتبه ايران را به رديف پايينتر بكشاند. اين وضعيت حاكي است كه پس از حدود چهار دهه از انقلاب، نظام سياسي كشور روزبروز بيشتر در فساد غرق شده است. 

✅در بخشي از گزارش سازمان شفافيت جهاني آمده است: 
"مناسبت بين فساد و نابرابري زمينه تقويت پاپوليزم يا توده گرايي را فراهم مي كند. زماني كه سياستمداران سنتي در جلوگيري از فساد در مي مانند، بدبيني بين مردم رشد مي كند. در اينجا مردم بطور فزاينده اي بسوي رهبران پاپوليستي سوق مي يابند كه وعده شكستن مدار شوم فساد و برتري جويي را سر مي دهند". 

http://l1l.ir/-jc
http://l1l.ir/-ja

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: