۱۳۹۷/۱۲/۵

ضعف پوزیسیون یا اپوزیسیون: چرا تغییر سیاسی رخ نمی دهد؟

ریتزر جامعه شناس در‌جایی از عبارت "ضعف قدرت" و چامسکی فیلسوف سیاسی معاصر از "قدرت ضعف" بهره می‌گیرند که هر دو مفهوم به زوایایی از واقعیت و ‌تحلیل ساختار قدرت می‌پردازد. با همین رویکرد قصد دارم به یک ‌پرسش راهبردی بپردازم که چگونه است که ساختار قدرت در حکومت دینی با همه نارضایتی عمومی از سوی مردم همچنان بر سریر قدرت برجامانده است؟

۱۳۹۷/۱۱/۲۵

تسوری ضعف یا قدرت: تحلیل امر تغییر سیاسی

چرا تغییر سیاسی اجتماعی رخ‌ نمی دهد؟
ریتزر جامعه شناس در‌جایی از عبارت "ضعف قدرت" و چامسکی فیلسوف سیاسی معاصر از "قدرت ضعف" بهره می‌گیرند که هر دو مفهوم به زوایایی از واقعیت و ‌تحلیل ساختار قدرت می‌پردازد. با همین رویکرد قصد دارم به یک‌پرسش راهبردی بپردازم که چگونه است که ساختار قدرت در حکومت دینی با همه نارضایتی عمومی از سوی مردم همچنان بر سریر قدرت برجامانده است؟

۱۳۹۷/۱۱/۱۱

تورم روحانیان و ‌فروپاشی دین

از پس از انقلاب، با قدرت گیری نهاد دین و روحانیان و تاسیس حکومت دینی، شمار ‌روحانیون بطور‌روز افزونی افزایش یافته است. تورم روحانیان در عصر معاصر و در طی چهار دهه اخیر، پدیده ای تاریخی و یگانه است.

۱۳۹۷/۹/۲۴

تجارت بدن و تن فروشی اسلامی

📿شاید این نخستین تجربه تاریخی باشد که مسلمانان شیعه در تاریخ ایران اقدام به فروش اعضای بدن خود برای تامین معیشت و هزینه های روزمره زندگی می کنند. به یمن تلاش حکومت دینی در ‌پروژه بهشت محوری و جهنم سازی حیات اجتماعی مسلمانان، امروزه نه تنها افراد بلکه موسساتی در اقصی نقاط کشور تاسیس شده اند که به تجارت قسمتی از بدن انسان می‌پردازند.

جامعه شناسی امبیولنسی: حکومت روحانیون

رابرت مرتن در اثر خود بلاتکلیفی جامعه شناختی از زوایای مختلفی به مفهوم جامعه شناختی امبیولنس یا بلاتکلیفی می پردازد جایی که ساختار اجتماعی با تولید امبیولنس و تعارض بین ارزش ها، سبب ساز تکثیر تنش در روابط میان نهادها می گردد.

۱۳۹۷/۹/۲۰

سراب سانترالیزم، سراب اصلاح طلبان

⁉️حمیدرضا جلایی پور اخیرا پیرامون مفاهیمی اظهار نظر کرده که بهانه اش استناد احزاب در ستیز با حکومت مرکزی است. او در راستای تایید نظامی مرکزگرا علیه حقوق قومیت ها بویژه کردها که دشمنی دیرینه ای نیز با آنان در سابقه نظامی اش دارد، تعبیر از متن و تصرف به مطلوب کرده است که یا نشان از عدم درک مفاهیم مورد بحث و‌ نقد آن دارد یا در پی تحمیق و تطهیر سانترالیزمی است که جوی آن از کنار منزلگاه وی می گذرد! چهار خطای جلایی پور در این نوشته عبارتند از:

۱۳۹۷/۹/۱۴

دیالکتیک بدن، زن و دین

رابطه دیالکتیک دین و‌ بدن معادله دو وجهی موزونی است: دین بدنبال مدیریت بدن، اعمال ایدیولوژی تنانه، مجازات فیزیکی و ‌روانی بر بدن، برچسب ‌زنی و اعتبار ‌نهادن بر بدن و در نهایت اعمال هژمونی نرینه در ‌جامعه است.

سکوت ملی محسن رنانی: دعوت به پذیرش ستم

🗯یادداشت محسن رنانی بنام «سکوت ملی، امید ملی»مملو از ترویج نوعی خفقان، شرمساری، محافظه کاری، یاس در یاس و تیوریزه کردن امید کاذب است! رنانی بعنوان یکی از مومنان اصلاحگری نظام سیاسی دینی حاکم بر‌ایران، بدون کمترین تحلیلی از زمینه های یاس اجتماعی به نقد پیامدها و بیم او و هوادارانش از ناامیدی اجتماعی می‌پردازد.

پدیده هراس: بازداشت تا خودکشی حکومت خواهانه

🤫حکومت های استبدادی اگرچه همواره با روشهای تهدید و تطمیع حیات خود را ادامه می دهند و هراس یکی از مهمترین ابزارهای اعمال سلطه و هژمونی حاکمیت های مستبد و بخصوص با وجه دینی است ولی این هراس تیغی دو لبه و دارای کارکردی دو‌گانه است.

۱۳۹۷/۹/۹