۱۳۹۷/۳/۲۳

جامعه شناسی گناه

⁉️گناه اگرچه دارای ساختار و ‌کارکردی دینی است ولی پیش از تحویل آن به ادبیات دینی، می توان گفت دارای زمینه، کارکرد و تضادهای اجتماعی است که برخلاف سایر ارزش و هنجارهای اجتماعی در طول زمان کمترین تغییرات را بخود می‌پذیرد. برخی از ابعاد گناه در ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران می تواند از این قرار باشد: 

۱۳۹۷/۳/۱۷

مسیله آب؛ مسیله ای اجتماعی

💦مسیله آب در اقلیم ایران فقط یک‌ مسیله زیست محیطی نیست بلکه کمبود و شکل گیری بنیان های تمدنی پیرامون آب و ارتباط تنگاتنگ آن با آبادانی در کشور سبب شده است که آب در طی سده های متمادی به یک مسیله اجتماعی و فرهنگی مبدل شود.

۱۳۹۷/۳/۲

ویژگی فرهنگی شیزوفرنی اجتماعی

⁉️اگرچه تحویل مصایب شخصیتی و فرهنگی به بیماری های روانی امری آسوده و آسان نیست ولی نیم نگاهی به برخی علایم بیماری اجتماعی سکیزوفرنی در رفتارهای نابسامان گویای این است که بخشی از خصوصیات این بیماری در رفتار اجتماعی لایه هایی از اقشار جامعه و باورمندان به دین سالاری در عرصه های سیاسی و اجتماعی نهفته و نمایان است.

۱۳۹۷/۲/۲۸

سقوط اخلاق در فراز نواندیشی دینی!

⁉️سالهاست اخلاق سیاسی نزد متفکران دینی به یک مسیله جدی مبدل شده خاصه از زمانی که ارزش و ‌هنجار های اجتماعی بسیاری مورد چالش قدرتمندی از سوی مردم و نسل جوان قرار گرفته است. این پروبلماتیک اخلاقی شامل نه تنها متفکران مذهبی در منصب قدرت یا منتسب به قدرت می گردد، بلکه شامل صاحبنظران عضو گروه های استراتژیک ساخته پرداخته موازی توسط قدرت نیز می شود.

۱۳۹۷/۲/۲۵

جامعه شناسی ماه رمضان: از وفاق تا تضاد اجتماعی روزه داری

اگرچه مبانی دینی و‌ احادیث منسوب به رهبران دینی در صدر اسلام بر روزه با هدف پرهیزکاری تاکید دارد و روزه پس از نماز از ارکان دین محسوب می شود ولی در طول تاریخ ادله اجتماعی دیگری نیز بر انجام این مناسک افزوده شده که برخی عبارتند از:

۱۳۹۷/۲/۲۲

کیش شخصیت، بازتولید اقتدارگرایی و پایان کنشگری مدنی است

کیش شخصیت پرستی، قدسی گرایی افراد، اقتداردهی کاریزماتیک به اقتدارگرا و قهرمان سازی های ذهنی امری است که بنیادهای تساهل ⁩در مسیولیت مدنی و پذیرش کنشگری، و‌احاله نقش تغییر و رهبری به دیگری را بنمایش می‌گذارد.

۱۳۹۷/۲/۸

رنسانس ایرانی: شکوفایی فرهنگ در سایه ۳

1️⃣1️⃣انتقال دانش و تجربه علمی، معرفتی و فناوری ایرانیان از خارج از کشور و سیل مهاجرت ایرانیان. مهاجرت بمفهوم نوین و خروج بی بازگشت، امری است که از نظر کمی و کیفی، ودر بستری تاریخی پس از انقلاب بوقوع پیوست. حجم بسیار دانش آموختگان و صاحبان تجربه توسعه در خارج از کشور و در عرصه های مختلف علمی تا تکنولوژیک زمینه بالقوه یک تحول فکری، فرهنگی و فناورانه را بوجود آورده  که با جایجایی قدرت در کشور، نمادها و ‌نمودهای این توسعه جامعه را از نظر منابع انسانی شاهد خواهیم بود.

۱۳۹۷/۲/۳

رنسانس ایرانی: شکوفایی فرهنگ ‌در سایه ۲

6️⃣تحول در ساختار خانواده و رهایی فرد بخصوص زن. گرایش عملی تغییر ساختار خانواده های گسترده به هسته ای از یکسو و افزایش سن تجرد و کاهش طول عمر زناشویی یا ازدواج دو ناهمجنسگرا در کنار رشد آگاهی جنسی گرایشهای جنسی به ظهور خانواده های جدید انجامیده است.  

۱۳۹۷/۱/۳۱

مهاجرت یا مشارکت نماد نخبگی نیست

جناب قانعی راد در آخرین اظهار نظر خود نکاتی را پیرامون مهاجرت نخبگان بیان کرده اند که برخی از آنها قابل تامل است. تاکید وی بر قید مشارکت، قید عدم مهاجرت و ماندن، مشارکت سیاسی و حضور در صندوق اخذ آرا، سازگاری با محیط و هوشمندی سیاسی برای نخبگان مانده در کشور شکلی از دوگانه سیاه و سفید را فراهم می‌کند که تبعات تباه گونه مفهومی و عملکری خود را بهمراه دارد: 

رنسانس ایرانی: شکوفایی فرهنگ ‌در سایه ۱

❓اگرچه موافق بهره گیری نعل به نعل از الگوهای توسعه ای خاصه مبتنی بر ‌تجربه اروپای غربی و جنوبی نبوده و از تحلیل تحولات جوامع با رویکردی  آنیورسالیستی و همه جا شمول پرهیز می کنم ولی در ادبیات جامعه شناختی و مبتنی بر مطالعات تطبیقی و فرهنگی، رگه های مشترک و قابل بازیابی می توان یافت که زمینه شناسایی و تمییز وجوهی از تحولات و تغییرات اجتماعی را فراهم می سازد.