۱۳۹۸/۶/۱۹

اسیب شناسی اجتماعی احزاب در ایران ۲


پرسش های اصلی
برای ارزيابی و سنجش و تحديد دامنه بحث می بايست برخی پرسش های زير را درمقام پاسخگويی برآمد:

آسیب شناسی اجتماعی احزاب در ایران ۱


✍🏼چکيده: نگاهی بر تاريخچه احزاب سياسی در ايران که از سالهای مشروطه با تشکيل حزب اجتماعيون عاميون به رهبری حيدر عمو اوغلی اشکال سازمان يافته ای بخود گرفت، تا به امروز بيانگراين مهم است که تشکيل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاريخی، فرهنگی و قانونی جدی است. فراز و فرود ساخت يابی و ساخت شکنی احزاب، سازمانها و گروه های سياسی درايران خواه در دوره مشروطه، خواه دوره پهلوی ها و خواه در عصر جمهوری اسلامی، همگی نشانگر ضرورت آسيب شناسی شکل گيری احزاب سياسی در ايران می باشد.

۱۳۹۸/۶/۹

ساختار مردسالاری و هراس مردانه

🤔جامعه جنسیت زده ایران جایی است که در آن زنان در جامعه، زیر حجابی فرهنگی و سیاسی چنان در حاشیه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارند بطوریکه چهره مردانه اجتماعات شهری را بشدت خشن و بطور بالقوه ستمگون و یکسویه جلوه می دهد. در مطلب دیگری بنام مردان بدون زنان به مشقت حاصل از جامعه بدون زنان برای مردان اشاره کرده ام*. در اینجا به برخی زیرساخت های روانشناختی اجتماعی این پدیده می پردازم.  

۱۳۹۸/۶/۶

جامعه شناسی مرگ نابرابر

🔈در یک جامعه نابرابر طبقاتی با ساختاری ایدیولوژیک بخصوص با نقاب دینی مانند ایران معاصر نه تنها زندگی اجتماعی مردم مملو از نابرابری و ستم اجتماعی است بلکه مرگ مردمان سرزمین ستم نیز مشحون از نابرابری هاست. برخی از ابعاد این مرگ های نابرابر چنین است:

کولبری، نماد شکست مدیریت دینی


👳🏼‍♂️الگوی حکومت دینی پس از انقلاب در بطن خود دارای ناسازه های جدی ساختاری است و در طی ۴ دهه ثابت کرده که از نظر شاخص های متعددی ناموفق بوده است. یکی از باززترین نمودهای شکست مدیریت اسلامی صرفنظر از فقر و نابسامانی اقتصادی، پدیده کولبری است.  

۱۳۹۸/۵/۳۱

حراجی انسان، جراحی جامعه


رابطه مستقیمی میان جراحی جامعه ایران پس از انقلاب و حراجی انسان است که هردو محصول عملکرد القای یک فرهنگ دینی/سنتی و الغای فرهنگ انسانی/نوین است. برخی از ابعاد این حراج انسان چنین است: 

۱۳۹۸/۵/۲۵

انجمن های دانشجویی و‌ پدیده اجتماعی زیپ🎩برخورد اخیر دانشگاه برکلی با یک فیلسوف متخلف گویای این است که نهاد‌‌ دانشگاه محل بازکردن زیپ شلوار استاد دانشگاه نیست. مروری بر‌تاریخچه کنشگری در نهادهای علمی و معرفتی نشان می دهد پدیده اجتماعی زیپ دارای دو مفهوم تاریخی و طولانی است:

انجمن جامعه شناسی و تعرض جنسی اساتید به دانشجویان

🛎انجمن جامعه شناسی و مسیله تعرض جنسی اساتید در دانشگاه ها
علی طایفی

❓در طی سالهای اخیر و ‌پس از گزارش تحلیلی ام درباره آزار و‌ خشونت جنسی دانشجویان توسط برخی مدرسان نامدار در دانشگاه های کشور با تاکید بر حوزه جامعه شناسی، اخیرا گزارش های متعددی بدست رسید که گویای تهدید، آزار و تعرض جنسی برخی مدرسان دانشگاه ها بنام استاد، علیه برخی دانشجویان در مقاطع مختلف بویژه تحصیلات تکمیلی بوده است. 

🤫تسلط فرهنگ جنسیتی و جنسی مردانه از یکسو و انسداد روابط جنسیتی از سوی دیگر سبب شده است که مردم، بویژه غالب مردان در چنین فضای بحران اخلاقی و جنسی آلوده شوند. دربرگیری این بحران جنسی شامل طیف وسیعی از مرد و زن، جوان و سالمند، بیسواد و باسواد، متاهل و مجرد، و کاسب و دانشگاهی است. در این میان، شکستن فرهنگ سکوت ناشی از ناامنی انتشار و معرفی تعرضات جنسی به دانشجویان چنان فضای اختناقی را فراهم ساخته است که بسیاری به دلایل متعدد از افشاگری این تعرض ها و معرفی اساتید متعرض و متجاوز اجتناب می کنند. برخی از دلایل اصلی این فرهنگ سکوت از سوی قربانی و فرهنگ سرکوب از سوی متجاوز عبارتند از:

رویکرد سرهنگی در توسعه فرهنگی

نظام سرهنگی‌ در توسعه فرهنگی ۱ 
علی طایفی

یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی در جامعه ایران بویژه از بعد اجتماعی و فرهنگی در طی ۱۵۰ سال پیش عبارت از برخوردهای سرهنگی با امور فرهنگی است. توسعه کشور در ساختاری استبداد زده از قالب های شاهی تا شیخ همواره در رویش یا رویارویی با توسعه کشور از سرنیزه و شصت تیر بهره جسته است. سرداران توسعه در کشور در طی دوره نوسازی و مدرنیزم ایران همواره خود مهمترین مانع توسعه بوده اند. در این یادداشت به برخی از این وجوه سرهنگی فرهنگی می پردازم:
  
⚔️سرداران توسعه. از امیرکبیر و رضاخان شصت تیر تا شیوخ معاصر حاکم بر قدرت از خمینی تا رفسنجانی که برخی او را کپی مضحکی از امیرکبیر عصر می خوانند، همواره توسعه فرهنگی هدف برخورد نظامی و خشونت بار بوده است.  

⚔️حرکت از بالا. به اقتضای ساختار بیمار استبدادی در تاریخ ایران، هر امر توسعه ای و تغییری نیز محصول برنامه و اقدامی از بالای هرم قدرت بوده و هست و مستبد جلاد، ژست های فرهنگی برایتوسعه ملی نیز بخود گرفته است. 

۱۳۹۸/۴/۲۳

زنان ایرانی چندبار مستضعفند!💁🏻‍♀️مروری بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، حقوقی و قضایی، سیاسی، علمی، سیاستی از یکسو و وضعیت آنان از منظر حقوق بشر، خشونت در جامعه، تفکیک و تبعیض جنسیتی، زیست قومیتی و منطقه ای، و حقوق شهروندی چنان اسفناک است که در مقایسه عمومی با وضعیت مردان در جامعه بحران زده ایران، حاکی است که زنان در استضعاف و فقر و محرومیتی چند برابر نسبت به مردان بسر می برند.