۱۳۹۷/۵/۹

تجاوز سفید: تحلیل اجتماعی روایت زنان ازدواج‌ شده در سنین کودکی

طرح مسأله: سالانه دهها هزار دختر کودک در ایران توسط والدینشان و زیر نام ازدواج به بستر تجاوز سپرده میشوند. تجاوز کودک زیر نام ازدواج، تنها تجاوز رسمی است که برای آن پایکوبی جمعی میشود و متجاوزانی به نام داماد، دختران خردسال را در بستر تجاوز به نخستین تجربه مشروعیت یافته خشونت آشکار و سازمان یافته وادار میدارند.

۱۳۹۷/۵/۸

مسیله حجاب اجباری: از پوشش حداقلی تا حداکثری

🔐پدیده پوشش در بنیاد، یک‌ برساخته اجتماعی تاریخی است که قدمتی به درازای تمدن و فرهنگ انسان دارد. اگرچه نخستین انگیزه بشر از پوشاک تامین امنیت در مقابل سرما و‌ گرما، یا مقابله با آزار دیگر عناصر طبیعی بود ولی با پیدایش مالکیت و ابژه شدن زن در ساختار اجتماعی مبتنی بر آن، نیاز پوشش از نیازی طبیعی و امنیتی فردی به نیاز و امنیتی اجتماعی مبدل شد.

۱۳۹۷/۵/۵

وارونه خوانی نقش جامعه شناسی توسط جامعه شناس

در‌ مصاحبه تقی آزاد ارمکی چند نکته پروبلماتیک وجود دارد که بی تردید رویکرد ایدیولوژیک وی و رانتیر بودن اش در صف طولانی جامعه شناسان وابسته به قدرت، می تواند سبب ساز غفلت آگاهانه وی از تحلیل عینی و وارونه دیدن واقعیت و نقش جامعه شناسی در تحول اجتماعی گردد. برخی از نکات وارونه در تحلیل وی عبارتند از:

۱۳۹۷/۴/۱۰

میز مسایل؛ از فردی تا اجتماعی

همه افراد جامعه بشری بطور روزمره با مسایلی روبرو هستند که گاه حجم و ناسامانی این مسایل، گستردگی و ژرفای آن، و ابهام در مسیله یابی و مسیله شناسی، خود به یک مسیله بنیادی تر مبدل می شود که کمتر فردی به صرافت و بداهت آن پی می برد. تله مسایل جایی است که فرد در متن ساختار اجتماعی درگیر مجموعه مسایلی می گردد که گاه بطور گردگشتی و بی حاصل پیرامون مسایل می گردد.

۱۳۹۷/۴/۲

جامعه شناسی مرگ و مرده پرستی

🖤❓همواره شنیده ایم که ایرانی، مرده پرست است! پرسش بنیادین این است که در صورت صحت این گزاره، دلایل اجتماعی ‌و فرهنگی این رویکرد و سبک اندیشه چیست؟ آیا مرده پرستی امری توسعه ای است؟ چرا زندگی و زندگان در رتبه دوم اهمیت نسبت به مرگ و مردگان قرار دارند؟ برخی از ابعاد اجتماعی این منش را باهم وا می کاویم. 

۱۳۹۷/۳/۳۱

تجاوز سفید زیر نام ازدواج کودکان

سالانه دهها هزار دخترکودک در ایران توسط والدین شان و زیر نام ازدواج به بستر تجاوز سپرده می شوند. تجاوز کودک زیر نام ازدواج، تنها تجاوز رسمی است که برای آن پایکوبی جمعی می شود و متجاوزانی بنام داماد، دختران خردسال را در بستر ترومای تجاوز به نخستین تجربه مشروعیت یافته خشونت آشکار ‌و سازمان یافته وادار می دارند.

۱۳۹۷/۳/۲۳

جامعه شناسی گناه

⁉️گناه اگرچه دارای ساختار و ‌کارکردی دینی است ولی پیش از تحویل آن به ادبیات دینی، می توان گفت دارای زمینه، کارکرد و تضادهای اجتماعی است که برخلاف سایر ارزش و هنجارهای اجتماعی در طول زمان کمترین تغییرات را بخود می‌پذیرد. برخی از ابعاد گناه در ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران می تواند از این قرار باشد: 

۱۳۹۷/۳/۱۷

مسیله آب؛ مسیله ای اجتماعی

💦مسیله آب در اقلیم ایران فقط یک‌ مسیله زیست محیطی نیست بلکه کمبود و شکل گیری بنیان های تمدنی پیرامون آب و ارتباط تنگاتنگ آن با آبادانی در کشور سبب شده است که آب در طی سده های متمادی به یک مسیله اجتماعی و فرهنگی مبدل شود.

۱۳۹۷/۳/۲

ویژگی فرهنگی شیزوفرنی اجتماعی

⁉️اگرچه تحویل مصایب شخصیتی و فرهنگی به بیماری های روانی امری آسوده و آسان نیست ولی نیم نگاهی به برخی علایم بیماری اجتماعی سکیزوفرنی در رفتارهای نابسامان گویای این است که بخشی از خصوصیات این بیماری در رفتار اجتماعی لایه هایی از اقشار جامعه و باورمندان به دین سالاری در عرصه های سیاسی و اجتماعی نهفته و نمایان است.

۱۳۹۷/۲/۲۸

سقوط اخلاق در فراز نواندیشی دینی!

⁉️سالهاست اخلاق سیاسی نزد متفکران دینی به یک مسیله جدی مبدل شده خاصه از زمانی که ارزش و ‌هنجار های اجتماعی بسیاری مورد چالش قدرتمندی از سوی مردم و نسل جوان قرار گرفته است. این پروبلماتیک اخلاقی شامل نه تنها متفکران مذهبی در منصب قدرت یا منتسب به قدرت می گردد، بلکه شامل صاحبنظران عضو گروه های استراتژیک ساخته پرداخته موازی توسط قدرت نیز می شود.