۱۳۹۷/۷/۲۳

مطالبات تحول در نظام آموزشی کشور

💭باشروع اعتصاب و تحصن معلمان در سراسر کشور بنظرم تلاش برای دستیابی به اهدافی فراگیر می‌تواند زمینه تحقق مشارکت همکانی معلمان و دانش آموزان و همچنین همبستگی خانواده ها را نیز فراهم نماید. از این منظر برخی مطالبات یک مدرسه سالم می‌تواند از این قرار باشد:

۱۳۹۷/۷/۲۲

چاره جویی مسائل اجتماعی بدون امنیت جامعه شناسان میسر نیست

تاریخ تحولات اجتماعی هرکشوری مملو از فراز و نشیب های بسیاری است که در روند روبه رشد خود از بحران های اجتماعی متعددی آسیب دیده است. دراین میان آن دسته از کشورها توانسته اند براین بحران ها چیره شده و در مسیر توسعه پایدار گام نهند

۱۳۹۷/۷/۱۲

گزارش آینده پژوهی: هرز بودجه یا اندیشه گری


🗯سالهاست تحقیقات در کشور‌ بویژه تحقیقات اجتماعی در زیر سایه سنگین ایدیولوژی حکومتی و بودجه های اندک کانالیزه شده و خاص درجا می زند. بودجه عمومی تحقیقات در‌ کشور که شاکله اصلی آن دولتی و دارای ساختاری ایستاست چنان در ورطه مسایل عدیده مانند فقر منابع، کمبود دسترسی و تولید اطلاعات، فقر محققان در سرانجام رساندن پژوهش، فقر مدیریت کلان کشور در بهره گیری از حداقل یافته های پژوهشی در کشورگرفتار است که از مهمترین چالش های تحقیقات در کشور محسوب می شود.

۱۳۹۷/۷/۷

فرهنگ سکوت: یک‌جامعه شناسی پر هیاهو ۳

🤐سکوت مبتنی بر محافظه کاری. عبارت از سکوتی برخاسته از مصلحت اندیشی در فضای سیاسی اجتماعی برای محافظت از منافع آنی و آتی فرد در ساختاری است که رسانش صدای اعتراض سبب ساز به مخاطره افتادن منافع جانی، مالی و حیثیتی فرد می‌شود.

۱۳۹۷/۷/۳

فرهنگ سکوت: یک‌جامعه شناسی پر هیاهو ۲

🤫سکوت سرشار از اعتراض. به تعبیر بسیاری از جمله آرمسترانگ، گاه سکوت دانشجویان در‌ کلاس درس نیز می‌تواند طغیانگرانه باشد. اگرچه در فرهنگ عمومی پدرسالار و توتالیتر سخن گفتن نیازمند مجوزهای قانونی، سیاسی و مشروعیت های سنتی و فرّهی است، ولی در همین ساختار، سکوت مخاطب و اقشار اجتماعی همسود نشانگر نوعی اعتراض نیز هست.

۱۳۹۷/۷/۲

پارادایم تفسیری، تحلیلی بیراهه از مسایل اجتماعی

❓اخیرا مصاحبه ای با جامعه شناس تفسیرگرا، حسین تنهایی پیرامون مطالبه خواهی جنبش های اجتماعی صورت گرفته است که دارای نکات قابل توجه و نقدی است. اگرچه تفکیک انواع جنبش ها و مطالبات آنان از یکدیگر در تمییز منافع و تضادهای اقشار و طبقات مختلف اجتماعی راهگشای تحلیل مسایل مرتبط است ولی تقلیل این کنشگری های مدنی به کنش های متقابل و استناد به رویکرد تفسیری در تبیین آنها گرهگاه هایی است که چه بسا نظریه پردازان مرتبط، سالهاست در راهگشایی آن درمانده اند.

۱۳۹۷/۶/۳۰

فرهنگ سکوت: یک جامعه شناسی پرهیاهو ۱

🤫فرهنگ سکوت در جامعه ایران چیست، زمینه ها و اشکال اجتماعی آن کدامند و کدام ساحت از ابعاد این پدیده اجتماعی می تواند یک‌ مسیله اجتماعی تلقی شود؟  آنچه مسلم است پدیده سکوت یک برساخته اجتماعی است که علاوه بر قدمت تاریخی و بسترهای فرهنگی دارای تحولات ساختاری و‌ کارکردی نیز هست که بنوعی در مقابله با تضادهای اجتماعی متحول می شود. 

۱۳۹۷/۶/۲۱

مداحی: توجیه گر استبداد دینی

تاریخچه روضه خوانی و مداحی در ایران به عهد صفویه می‌رسد و ملاحسین کاشفی با کتاب «روضه الشهدا» سنگ بنای آن را پایه گذاری کرد. اگرچه در طی دوره صفویه، قاجار و پهلوی این شکل از بزرگداشت مناسک دینی ادامه یافت ولی پس از انقلاب اسلامی بویژه با رهبری دوم انقلاب، وضعیت مداحی در کشور سمت و سویی دیگر یافت. برخی از ویژگی های مداحی امروز بشرح زیر است: 

۱۳۹۷/۵/۲۷

تجاوز جنسی روحانیون را آشکار و پیگیری کنیم

⁧ تجاوز ⁩ قریب ۳۰۰ کشیش در کلیساهای امریکا به بیش از هزاران کودکان دختر و ‌پسر، رسوایی جدیدی است که فرصتی بدست می دهد برای طرح تحقیق و‌ بررسی میزان تجاوزهای جنسی روحانیون در ایران نظیر ⁧آیت الله ⁩ها و شیوخ دینی، امامان جمعه⁩ و‌ جماعات، مدرسان و طلاب حوزه های علمیه، مدرسان مدارس دینی، روحانیون شاغل در مساجد، روحانیون شاغل در سازمان بسیج بویژه بسیج دانش آموزان و مراکز فرهنگی/دینی دیگر که علیه کودکان و زنان در کشور اعمال می کنند.