۱۳۹۵/۹/۱

🗿تنبلي و راحت طلبي


مروری بر مشاهدات زندگی روزمره و شغلی از یکسو و نرخ تولیدات علمی و فناوری از سوی دیگر و پایین بودن نرخ بهره وری در کنار خوش نشینی، تعریف زرنگی در کسب و پول اندوزی از دیگر مستنداتی است که مي تواند موید روحیه رخوت و تنبلی است. آيا واقعا خصيصه تنبلي در فرهنگ ايراني بطور نهادينه شده است؟

🔨سختكوشي خصيصه و منشي است كه در ساختار كنوني نظام سرمايه داري بدون آن و رفتن در زير چرخ هاي بازار كار و صنعت نمي توان به بقاي حيات فرد اميدي داشت. در جامعه ايران نظام سرمايه داري وابسته و برون زا از يكسو و سيطره ساختار دلالي و وأسطه گري در آن، مانع از بروز سختكوشي گرديده است كه در دنياي صنعتي زمينه راه رشد سرمايه داري صنعتي را فراهم ساخت. 
@alitayefi1 
💡ساختار اندیشه دینی نیز که بنیان جهان بینی و رویکرد جامعه/روانشناختی فرد ايراني را بطور عام تشکیل می دهد نیز برپایه اصل تقلید و آماده خوري است. این خصیصه دینی سبب راحت طلبی در پرسشگری و پاسخ یابی مسایل هستی شناختی, جامعه شناختی و توليد در حوزه هاي مختلف صنعتي تا علم و فناوری شده است. خصیصه تقلید مهمترین دستاورد یک آموزه فرهنگی بنام راحت طلبی یا آماده خوری است که در نقاب دیگری همان تعبیر تنبلی است.

⌛️اقتصاد دولتي و خصوصي وابسته بدان در ساختار فاسد، بدون پايش و نظارت دمكراتيك، بدون ماليات و .. سبب بدگماني و نااميد در بازار كار شده و نيروي كار را از تلاش و سختكوشي براي رشد اقتصادي خود و جامعه وا مي دارد. در چنين ساختاري بخش بزرگي از تهيدستان به مشاغل چندگانه روي مي آورند ولي همچنان در تامين معاش خود عاجزند. گروه ديگر نيز در تلاش براي توليد دروغين و اختلاس و رشوه براي دستيابي به نهايت سود با كمترين زحمت هستند. 
@alitayefi1 
💰بی تردید پيوند عواملي نظیر اقتصاد نفتی و نظام دلالی و واسطه گری نیز در این میان عامل مقوم ديگري در تقويت خصيصه تنبلي است. بعنوان یک نمونه مي توان به فرهنگ مطالعه در جامعه یا فرهنگ آموزش حتی دانشگاهی، موسسات کمک کنکور و پايان نامه نويسي و در نهایت فرهنگ تولید علم و فناوری در سرقت علمي اعم از مقاله و اختراع و نوآوري ديگران اشاره كرد.

🔍به نظر ماكس وبر، مذهب کالونیزم در مسيحيت بر این باوربود که پارسایی راهبانه و نفی وظایف دنیوی و کناره گیری از تعهدات دنیوی نوعی گناه است. برخلاف اين در فرهنگ دینی و ملی ایرانی، قناعت به اندک در مقابل فزون خواهی موجب ایجاد گرایش و منش فقرگرایی، سکون و ایستایی انگیزه های تولید و توقف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است.  

اين مطلب را پي خواهم گرفت. 
علي طايفي 
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: