۱۳۹۵/۸/۳۰

🎭 فساد قدرت و قدرت فساد

🎭نبود آزادي و دمكراسي از يكسو و فقدان ديدباني اجتماعي و مشاركت مردم در نهاد قدرت بطور برابر براي همگان در گروههاي سني، جنسي/جنسيتي، قومي و زباني، ديني، باورهاي سياسي و طبقات اجتماعي مختلف مهمترين زمينه ساز فساد در بدنه قدرت و جامعه است.
جامعه ايران و نظام سياسي حاكم بر آن بدليل فقدان شاخص هاي مذكور در زمره فاسد ترين ممالك و دولتهاي جهان قرار دارد.
🎭البته فساد مالي، سياسي، اداري و نظامي قدرت و حكومت در ايران داراي چهره فاسدتري نسبت به ساير دولتهاي فاسد است زيرا در ايران حكومت و نظام سياسي با نام دين، حاكميتي را مديريت مي كند كه بيشترين داعيه اخلاق و برابري خواهي را دارد. نظام سياسي و مديريتي فاسد در ايران چنان ساختار سلسله مراتبي را بنيان نهاده است كه فساد در لايه هاي مختلف اقشار صاحب قدرت، ابعاد متفاوتي بخود مي گيرد. 

🎭در اين ساختار فاسد، هرچه به قله هرم قدرت سياسي-ديني در كشور نزديك تَر مي شويم فساد در آن بيشتر موج مي زند و دامنه اين فساد در پايين ترين سطوح اين هرم قدرت، در نهايت اقشار اجتماعي پايين اين هرم قدرت را نيز در بر مي گيرد. 

🎭در نظام فاسد، همه ارزشها و نهادها در خدمت فساد خواهد بود از نهاد حقوق و قضايي گرفته تا نهاد نظامي و اداري، و از دين و اخلاق تا فرهنگ و تاريخ زمينه هاي ذهني و عيني فساد عظيمي را فراهم مي سازند كه بر ساير نهادها و نمادهاي اجتماعي نيز اثر مي گذارد. در اين نظام ساختار اجتماعي قرباني ساختار سياسي شده و فرهنگ و اخلاق تحت مديريت فاسد بشدت آسيب مي بيند. 

🎭با افزايش فساد در قدرت، قدرت فساد و فاسدان نيز رو به رشد مي نهد و فقر اعتماد سياسي و بيگانگي اجتماعي ملت و حكومت/دولت گسترش مي يابد. قدرت فساد در اين ميان به چنان نابينايي اجتماعي در مي افتد كه شكاف هاي عميق اجتماعي و فرهنگي در جامعه را ناديده گرفته وسبب ساز تضادهاي گسترده اي مي شود كه در نهايت بنيان هاي فساد در قدرت و قدرت فاسد را نشانه مي خواهد گرفت.

http://l1l.ir/l5a

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: