۱۳۸۹/۱۲/۲۸

شعرگونه هایم

شک

دراندوه شک و بدگمانی
راهم را نمی یابم
علامتی نیست!/
می پنداشتم
فوران احساسم
خود، راه را هموار خواهد ساخت!
می انگاشتم
خلجان مهرم
پستی و بلندی ها را
از کوره راه برخواهد خاست!؟
تردید نگذاشت!؟
تردید، این خصم اعتماد!
دشمن پلید آرامش
محبت
وعشق بود
به این تردید، می تازم!

اندوه آدمی
ترانه ای است کهن
اندوه آدمی
قصیده ای است بلند
و دراین اندوه
مرثیه من خوانده شد
مرثیه یک عشق
-----------------------------------------------------
سکوت

سکوت ما سرشار از پایداری است
قدم های استوار بردباری
تحمل بنفش رسوایی
سکوت ما طعم گس مصیبت های پی در پی
سکوت ما عمق یک معناست
نرمی تن خشونتی که برما رو اشد
سکوت ما سرشار از فریاد نیست!
سخنان ناگفته، گفته ما نیست!
سکوت ما
فوران سبری زندگی
موج همهمه
طلوع امید،
سکوت ما انقلاب ماست!

-----------------------------------------------
 ترا!

ترا بهتر زهرکس ميشناسم
ترا بهتر زخود می سپاسم
ترا یکبار برای روز آخر
ببالم گر به بالت بیاویزم
ترا ماه در سما آید به پايت
ترا خورشید را بر رخ کشانم
ترا جان من و جان هرآن عشق
مرا در دل بنه، جان می فشانم
ترا مهروی جانسوز قلم موی
ترا ای سیه گیسو سفيد روی
مرا از مهر خود دورم نسازي
که من نام و جانم بکامت میسپارم
ترا اين مه پری، ای خند دنیا
ترا ای مه سرشت، جان پریا
من این جانم ندارد ارزشی چند
به خط آن لبت خونش بریزم
به یک امید بماند روح درجسم
ترا من همدمی باشم  تا آخر بمانم

-------------------------------------------------

بوسه!
بوسه هايم را سبد سبد بر درخانه اش بردم
از پرچين موهايش رازقي ها آويختم
و گلهاي ياس وجودش را
با جان و دل بوييدم
بوي ياس نبود!
بويي آشنا بود
چشمانم دوان دوان درپي چيزي ميگشت
و در ميان انبوه انبوه مهر وعشق
جوياي علامتي
نشاني بود
چشمهايش
سوسو ميزد
از دوردستها
کاي غريبه
چند صباحي است در کاشانه دل ما
کسي سکني نداشت!
شما کيستيد!؟
دراين ديار غبار و سيه فام حرص و آز
بدنبال چيستيد؟!
عشق!؟
مفهوم فراموش شده اي است!؟
شما را چه ميشود اي باراني هاي شب يلدا
عطر و رايحه زندگاني اورديد
با اين عشق ورزيتان
عشقتان بي شب باد
وسياهي نبيند
طلوع هرروزتان
با پنچه مهر و محبت
با قوس دلدادگي
قزح دلسپردگي
همرا ه باد!
چمدانم را بستم
يافتم پند روزگار خردمند را
پيامش همين بود وبس
آي ادمهاي خاکي
عشق بورزيد تا آسماني شويد
من اکنون
آسماني ام
با ستاره اي بنام
……
------------------------------------------هیچ نظری موجود نیست: