۱۳۹۷/۵/۸

مسیله حجاب اجباری: از پوشش حداقلی تا حداکثری

🔐پدیده پوشش در بنیاد، یک‌ برساخته اجتماعی تاریخی است که قدمتی به درازای تمدن و فرهنگ انسان دارد. اگرچه نخستین انگیزه بشر از پوشاک تامین امنیت در مقابل سرما و‌ گرما، یا مقابله با آزار دیگر عناصر طبیعی بود ولی با پیدایش مالکیت و ابژه شدن زن در ساختار اجتماعی مبتنی بر آن، نیاز پوشش از نیازی طبیعی و امنیتی فردی به نیاز و امنیتی اجتماعی مبدل شد.
در چنین ساختاری، ارزش ها و هنجارهای نوینی زاییده شد تا بتواند انسان را از زندگی‌کالکتیو و‌ جمعی به حریم های خصوصی خانواده راهی ساخته و این حوزه های خصوصی را با مردان، پاسداری کند. در این فرهنگ حجاب و پوشش ابزاری ‌برای اعمال قدرت، حرمت به ساختار مسلط، هژمونی مرد بر زن، هژمونی جامعه بر فرد، و هژمونی شیوخ قومی و‌ صاحبان قدرت دینی و سیاسی بر ‌نهاد خانواده مبدل شد.

🐾در چنین ساختار تاریخی است که پوشش اجباری از همان کودکی بتدریج زیر نام جامعه پذیری به افراد جامعه تحمیل شده و بعنوان یک نرم یا هنجار با قضاوت های ارزشی بسیاری ترکیب می شود. این بخش از فرهنگ اساسا دارای طیف گسترده ای از پوشش از شورت و سوتین گرفته تا کت و شلوار، و از عبا و قبا گرفته تا چادر و نقاب در جوامع اسلامی از جمله ایران را در بر‌می‌گیرد. بدین معنا پوشش اجباری دارای قامتی تاریخی است و سیمایی بشدت مردانه دارد. در این ساختار هژمونیک حتی مردان نیز باید حجاب اجباری داشته باشند تا مبادا حریم مالکیت و قدرت مردان دیگر  در ساختار مردسالار مورد تعرض احتمالی قرار گیرد. 

👁از سوی دیگر نادیزم یا ‌برهنگی اگرچه از نظر تاریخی پیش از تولد پوشش، پدیده ای انسانی اجتماعی و حاوی ارزش و هنجارمند بوده، ولی با اختراع سنت پوشش در اشکال مختلف آن، پدیده برهنگی بتدریج‌ منع شده و به بنیانی برای ستیز علیه برساخته های مبتنی بر ستم های جنسی و جنسیتی تبدیل شده است. این جنبش با ضدیت علیه تبعیض اجتماعی، از تبعیض علیه اعضای بدن خود انسان شروع می‌کند. اندیشه برهنگی،  گرایشی است مبتنی بر بازگشت به خویشتن، امنسیپیشن و رهایی بشر از هژمونی مردانه و‌ فرهنگ مین ستریم یا مسلط در جامعه مبنی بر اینکه همه باید اعضای بدن خود را از حداقل یعنی از پوشاندن اندامهای جنسی تا حداکثر ‌آن یعنی پوشاندن تمام قامت از پای تا فرق سر و مو بویژه نزد‌ زنان، بپوشانند. 

✊🏼فلسفه جنبش ستیز علیه حجاب اجباری‌ در جهان امروز حرکتی است طیف گونه از جنبش تاپلس یا زنان بدون سوتین، جنبش فمن ها در دهه حاضر و نادیست ها در اروپا که بدنبال حجاب زدایی حداکثری اند تا جنبش هایی حداقلی در ممالکی مانند ایران که با جنبش روسری بدنبال رونمایی موی سر و حجاب زدایی گونی وار از تن زنان هستند. صاحبان قدرت حافظ حجاب اجباری در‌ پس این حجاب اجباری بدنبال تحمیق مردمان تحت سلطه بویژه زنان، تحکیم قدرت مردسالار بویزه برای مردان، فساد جنسی در زیر این پوشش، ایجاد محدودیت زیرنام مصونیت و پیامبری اخلاق دینی و سنتی با اعمال هژمونی تنانه و مجازات بدن هستند. 

✍🏼مصاحبه زیر در ارتباط با همین مسیله، سخن از برهنگی بعنوان ابزاری برای رهایی از هر گونه نرمی است که جهان اجتماعی بر ما تحمیل می کند.
https://goo.gl/U5wAbe

علی طایفی
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: