۱۳۹۷/۳/۳۱

تجاوز سفید زیر نام ازدواج کودکان

سالانه دهها هزار دخترکودک در ایران توسط والدین شان و زیر نام ازدواج به بستر تجاوز سپرده می شوند. تجاوز کودک زیر نام ازدواج، تنها تجاوز رسمی است که برای آن پایکوبی جمعی می شود و متجاوزانی بنام داماد، دختران خردسال را در بستر ترومای تجاوز به نخستین تجربه مشروعیت یافته خشونت آشکار ‌و سازمان یافته وادار می دارند.


 📣تجاوز. عبارت از رابطه جنسی است که ناشی از عدم آگاهی، عدم امکان انتخاب، خشونت فیزیکی، عدم تمایل به رابطه و هراس از آن روی می دهد. براساس معاهده حقوق همه افراد زیر ۱۸ سال کودک شناخته می شوند کسانی که از نظر جسمی، جنسی، روانی، اجتماعی، آموزشی و سطح آگاهی بویژه جنسی توانایی و امکان انتخاب عقلانی در زندگی خود را ندارند. فقدان آموزش جنسی در جامعه ایران برای این گروه سنی، آسیب پذیری جنسی و ‌روانی این جمعیت را بیش از سایر فرهنگ هایی می کند که کودکان از سنین خردسالی به شناخت جسم و جنسیت خود دست می یابند. از اینرو هرگونه رابطه جنسی با این گروه سنی بنام کودک، تعدی و تجاوز به جسم، روان، شخصیت و فرصت های رشد فردی آنان تلقی می شود. 

🗯تجاوز سفید. بزرگترین نرخ تجاوز در جهان و ایران تجاوز رسمی به کودکانی است که به اجبار عمدتا مردان خانواده زیر نام ازدواج  به بستر تجاوز گسیل می شوند. تجاوز سفید کودکان، مشروعیت یافته ترین خشونت جنسی علیه کودکان است که با هلهله و پایکوبی جمعی در قالب خشونتی ساختار یافته صورت می‌گیرد. تجاوز سفید یک تجاوز دوگانه است؛ از یکسو دختران در سکوتی مرگبار مورد تجاوز متجاوزانی بنام شوهر قرار می گیرند و از سوی دیگر هیچ فرد یا نهادی این تجاوز را مورد توجه و اعتراض قرار نمی دهد.  

🤫تجاوز خاموش. تجاوز به کودکان زیر نام ازدواج، خاموش ترین شکل تجاوز است که در آن قربانی بنام آبرو و عصمت، بخاطر هراس از مجازات و رانده شدن، برای پرهیز از خشونت های وخیم تر تن به تجاوز مردانی می دهند. در اینجا بنام ازدواج و به قصد تشکیل خانواده و فرزند آوری، دختران خردسال رمورد تجاوز قرار می گیرند. تجاوز خاموش تجاوز به نسلی است که با ترومای جنسی و روانی عمیق، به تولید و تربیت فرزندانی مجاب می شوند که می‌توانند وارث این آسیب های روانی شوند. 

🤦🏻‍♀️تجاوز زیر نام عفاف. مهمترین توجیه تجاوز سفید علیه کودکان زیر نام ازدواج، دفاع از عفت خانواده و جمعی است. عفاف، ناموس، پاکدامنی دختر و خانواده و البته فقر مالی و آموزشی و نابرابری اجتماعی عمده ترین دلایل بروز و تداوم تجاوز به دختران است. کودکانی که در زیر سن ۱۸ سال از همه امکانات و فرصت های آموزشی و رشد شخصیت و اندیشه و روان خود محروم و در بستر مرگ هویت وادار به یک رابطه جنسی می شوند. عفاف جمعی اگرچه در شکل کارکردهای رسمی با تجاوز به کودک زیر نام ازدواج محقق می شود ولی این عفاف و حیثیت فردی و جمعی در بعدی دیگر بشدت زایل می گردد. 

👁تجاوز جامعه بر فرد. تجاوز به کودکان زیر نام ازدواج، تجاوزی جمعی واجتماعی است که بر ناتوان ترین افراد جامعه یعنی کودکان دختر اعمال می شود. هژمونی جامعه بر فرد در این ساختار، حقوق و آزادی فردی در تعیین حق سرنوشت خود را نادیده می گیرد. کودک در این بستر فرهنگی، قربانی عفت اجتماعی، آبروی جمعی و قبیله ای شده و ابزاری برای بازتولید جامعه مردسالار، پدرسالار، شیخیت و دینمدار می شود. این شکل از تجاوز بزرگسالان بر خردسالان نهادین ترین شکل تجاوز تاریخی است که بطور مستمر بازتولید می شود. 

👳🏻‍♂️تجاوز سنت و دین بر اخلاق. مهمترین پشتوانه و سرمایه فرهنگی وقوع و استمرار پدیده تجاوز سفید علیه کودکان زیر نام ازدواج، با مهر تایید دین و سنت، مشروعیت می یابد. دین و سنت دو نهاد بازتولید کننده پدیده تجاوز رسمی و سفید علیه کودکان است که شواهد مکتوب و عینی آن در نزد شیوخ دینی و محلی قابل رد یابی است. کودک دختر در این ساختار، ابزاری برای بازتولید نسلی، تداوم و قوام خانواده، پیشگیری از هرگونه انحراف از معیار تاسیس خانواده با تجاوز کودک بنام ازدواج هستند. این شکل از تجاوز، مشرو عیت یافته ترین شکل خشونت علیه اخلاق انسانی است. 

🔱قداست بخشی به تجاوز به کودکان زیر نام ازدواج فقط از دو راه بنیادین قابل پیشگیری است. نخست تغییر قوانین مبتنی بر تعهدات بین مللی به معاهده حقوق کودک در کشور، و سپس تغییر فرهنگ و آموزه های اجتماعی و جنسی برای تقدس زدایی از تجاوز زیر نام ازدواج کودک. قباحت زایی و بی آبرو سازی تجاوز سفید و آشکار سازی ماهیت ازدواج اجباری کودکان برای تقبیح تجاوز می‌تواند والدین و شیوخ خانوادگی و‌ محلی را از سپردن کودکان دختر به دست متجاوزانی بنام شوهر بازدارد. 

🔍برخی روایت های زنان تجاوز شده در سنین خردسالی زیر نام ازدواج را در اینجا بخوانید و این مطلب را برای حمایت از کودکانمان تکثیر کنید. 
https://t.me/alitayefi1/2055

علی طایفی
https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: