۱۳۹۶/۱۱/۲۲

پروژه ترورهای حکومتی دگراندیشان

👁‍🗨داستان دیگرکشی، سیاستی است که برگرفته از نظام های توتالیتر نظیر کره شمالی تا روسیه همواره روشی برای حذف دگراندیشان بوده و هست. نظام سیاسی حکومت دینی زیر نام ایدئولوژی دینی و بنام دین و خدا سالهاست در پی قتل عام قلم و اندیشه است؛ اندیشه ای که در مناقب نظام ولایی و انقلابی وش آن مدحی نمی سراید.
اتهام وابستگی به اجانب، معاند و همکار با نظام های جاسوسی ممالک دیگر، دگراندیش و .. از زمره روشهای نخ نما شده ای است که سالانه افرادی را بکام مرگ می کشاند.

💀مرگ در ادبیات سیاسی دینی و ایدئولوژیک حکومت غیردمکراتیک دینی ایران پس از انقلاب ۵۷، مفهوم و‌ کنش متداولی است که سراسر مجرمانه و تباهساز است. ترور و ‌مرگ حکومتی روشنفکران و دگراندیشان بنام خودکشی و مرگ های ناروشن یا تصادفات حکومت ساز و دهها روش کهنه دیگر ابزاری است برای حذف کسانی‌که همسو با دستگاه سیاسی عقیدتی نمی اندیشند. سکوت در برابر مرگ بویژه دگراندیشان سکوت در برابر فجایع انسانی است که سنت های آن در اندیشه سیاسی حاکم بر ایران با ریشه یابی انقلاب اسلامی بیشه گرفت و پابرجا مانده است.

👽در میان قتل های حکومتی، ‌ترور دانش آموختگان بویژه اصحاب علوم اجتماعی پدیده نوینی نیست. از احسان طبری تا قتل پوینده و پاینده، و از مهدی رهبری تا کاووش سید امامی در روزهای اخیر، همه در زمره پروژه های ناموفق هستند که نظام امنیتی و اطلاعاتی نظام نامردمی در طی چهاردهه با عناوین مختلف سبب ساز آن بوده و پاسخگو ‌نیز نیست. واکنش نهادهای علمی و دانشگاهی در این خصوص اگرچه ممکن است مانع از از توقف قطار مرگ و قتل دگراندیشان نباشد ولی می تواند هشداری به حاکمان و صاحبان قدرتی باشد که خصلت فرعونی آنان سبب ساز  چنین فجایع انسانی باشد. خودکشی در زندان نظام سیاسی و فاسد حکومتی شکلی از  ترور دگراندیشان است که به احتمال زیاد در کوران اعتراضات مدنی روبه افزایش خواهد گذارد. 

🔏نهاد علم و دانش و دانش آموختگان آن اگرچه در فضای مستبدانه امروز بسختی به حیات مستقل و آزاد خود ادامه می دهد ولی قربانی سانسور و حذف اندیشه و اندیشه ورزانی است که به پای بوسی حاکمان قدرت نمی شتابند و از توبره فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوری یا کانفورمیسم پرهیز می کنند. در آستانه چهارمین دهه انقلاب، حکومت دینی ایران، کل جامعه در سطح کلان و جامعه علمی در سطح خرد را بشدت محاصره و در مخاطره جانی قرار داده است. این روند با حذف مدرسان دانشکاه آزاد اسلامی تا حذف مدرسان نهادهای دانشگاهی حکومتی نظیر امام صادق ادامه دارد. تداوم این روند منجر به مرگ مغزی و زوال اندیشه ورزی در جامعه ایران خواهد شد.
http://l1l.ir/4cwe 

علی طایفی
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: