۱۳۹۶/۲/۳۰

آغاز فاجعه اگر از ما نبود، تداوم آن از ماست

 مهندسي انتخابات تمام شد و نظام اسلامي پيروز شد و طبقه متوسط شهري، شوق و هيجان شهري اش را تامين كرد. اينك مي توان به نخستين برآوردها از نتايج انتخابات نيم نگاهي داشت:
✔️حكومت فاسد استبدادي ٤ سال ديگر با مشروعيت ٧٠ درصدي مردمانِ از نظر سني بالغ، دوام يافت و رهبر نظام نيز تقدير و تشكر خود را از توده حامي نظام ايراد كرد. 

✔️اصلاح طلبي فاسد و درمانده در كشور دوباره جان مي گيرد تا همزمان كه به رانت خواري مشغول است، با بازي موش و گربه براي نظام مورد تاييدش عمر طولاني تري تمهيد كند.

✔️يك روحاني مجددا در بين سران شيوخ نظامي ديني و ايدئولوژيك انتخاب شد و مي تواند گوياي تاييد ادامه حكومت ديني دربين بخشي مهمي از جامعه باشد. 

✔️يك روحاني بنام روحاني، قهرمان ملي شناخته شد و بنام يك اهريمن كاذب، بطور اهورمزدايي بر سرير قدرت مي ماند. 

✔️مردمسالاري دينيِ بي يال و دم و اشكم،  قوام مي يابد و روز از نو، جماعت نوانديش ديني بر طبل توافق ناسازه هاي بي هويت و جعل آن خواهند كوبيد كه دمكراسي ديني ميسر است. 

✔️روشنفكر اهل مشاركت به ارگاسم سياسي رسيد و از فرداي انتخابات مي تواند به رويه خود در نق هاي پيشروانه! ادامه داده، در كافه رستوران هاي شهر و دنياي مجاز بنشيند و نمايشگاه سبك سوررئال خود را برگزار كند و سر مولوي و حافظ را بر خاك مناف خود بكوبد. 

✔️مخالفان دادن راي در انتخابات نيز خائنان مملكت شناخته شده و همچنان زانوي تاسف و اندوه بر دور بازو خواهند كرد كه چه شد كه چنين شديم. 

✔️شور طبقه متوسط و مرفه شهري نيز فروكش كرده و اينك مي تواند سفرهاي سالانه به خارج كشور را ادامه دهد، دوست يابي ها و جشن هاي خود را با نگراني كمتري ادامه دهد و براي تحصيل در مدارس بهتر فرزندانش، شهريه بيشتري در رقابت بپردازد. 

✔️طبقه زحمتكش شامل كارگران بخش هاي صنعتي، خدماتي و كشاورزان بي زمين فقيرتر شدن و صدايش بيشتر خاموش مي شود و صداي گرسنگي و قابلمه هاي خالي او را هيچكس نخواهد شنيد. 

✔️حاشيه نشينان شهري تا بالاي ٢٠ ميليون نفر افزايش مي يابد زيرا كه نظام منتخب با مركز گرايي مملو از محروميت به روند مهاجرت به مراكز شهري و كشوري ادامه داده و طبعا بخش بزرگي در اين سوء مديريت شهري، در خاشيه شهرها درمانده خواهند شد.  . 

كودكان خياباني بيشتري مقابل اتومبيل هاي طبقه مرفه مي ايستند و سواران بر گرانترين اتومبيل هاي جهان مي توانند صدقه سر خالي از تعهد و انديشه شان، سكه اي به آنان بدهند و افسوس بخورند!

✔️تن فروشي گسترش مي يابد و زنان در روسپي خانه هاي حكومتي و خصوصي و در خيابانهاي شهر به فروش تن خود محبور شده و اوباشان متاهل و متعهد و متمول مي توانند در تن آنان استمنا كنند. 

معتادان گسترده و بيشتر شده و سن كودكي را نيز بيش از پيش  در بر مي گيرد؛ خواهد كودكان فرزند معتاد، خواه دانش آموزان و اعتياد در ساختا نظام آموزشي نهادينه تر مي شود و مافياي قاچاق حكومتي همچنان مي تازد. 

✔️زنان فاقد حق طلاق، امنيت، تامين اجتماعي، ازدواج، سفر، تحصيل، اشتغال و پوشش كه به نظام ديني مسبب آن مهر تاييد زدند، بيش از پيش مورد تبعيض قرار مي گيرند.

✔️دگرباشان ديني، سياسي و جنسي شاهد سركوب و محروميت بيشتر شده و معترضان به زندان افكنده مي شوند. و حقوق بشر كالايي غربي و بي ارزش تلقي خواهد شد. تعداد زندانيان و اعدام ها افزايش مي يابد و رتبه ايران در اعدام ها همچنان بالاترين خواهد بود. 

✔️مطبوعات و رسانه ها همچنان كنترل شده و قلم هاي معترض  شكسته مي شود. آزادي بيان و انديشه همچنان در تبعيد خواهد ماند. 

سوريه و ممالك ديگر اسلحه خانه ايران مي شود و امنيت كاغذي در ايران فراهم خواهد ماند تا شعله هاي آتش جنگ در منطقه به بيرون از پنجره خانه هايمان برسد.

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: