۱۳۹۶/۲/۱

كيستي و چيستي اصلاح طلبي

🔍چيستي و كيستيِ اصلاح طلبي!

❓آسيب شناسي طيف بي سامان اصلاح طلبان حكومتي در كشور كه در دهه هفتاد اعلام حضور و حيات كرد، مي تواند ابزار شناخت بهتري در شناسايي ماهيت و قابليت هاي اين طيف بدست دهد تا مجموعه كنشگران مدني، فعالان اجتماعي و سياسي و بخش بزرگي از جواناني كه چشم اميد به تدبير آنان دوخته اند، بتوانند به انتخاب درست دست زنند.

🕹طيف سياسي حكومت ساخت. طيف كنشگران و فعالان اصلاحات در بنياد، نهاد ملوّن سياسي است كه عناصر اصلي آنرا شيوخ و صاحبان قدرت حكومتي تشكيل مي دهد. بدنه اصلي و بزرگ اين طيف كساني هستند كه در آباد سازي ماشين تخريبِ نهادهاي اجتماعي و فرهنگي كشور نقش داشته و در مناصب مختلف قدرت در حكومت، نظير نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي، بنيادها مالي و اقتصادي، شركت هاي دولتي و نيمه دولتي، نهاد هاي نظامي و سركوب، ماشين جنگ و نزاع هاي سياسي دهه شصت وشوراهاي مختلف ايدئولوژيك حضور داشته و در مواردي هنوز دارند.

💰رانت خواري. مجموعه و بدنه اصلي اصلاح طلبان شامل كساني است كه رانت خواران دهه هاي شصت و هفتاد را تشكيل مي دهند. كساني كه بنام سهميه هاي مختلف ايدئولوژيك، مديريتي، اطلاعاتي، نظامي و امنيتي توانستند خود و در بسياري موارد خانواده خود را به مدارج بالاي تحصيلي در داخل و خارج از كشور رسانده و با افزايش سطح دانش خود در خدمت ايدئولوژي حاكم، در پي طراحي تحولاتي شده اند كه در آن منافع اين طيف جديد تامين شود. 
@alitayefi1 
😼فرصت طلبي. طيف اصلاح طلبان حكومتي در تلاش براي بازيابي جايگاه خود در نهاد قدرت بوده و هست. در چرخشهاي قدرت، در طي مدتي كه اين طيف درصدد بهره گيري از رانت ها بود، طيف واپسگرا، قدرت بيشتري را بدست گرفت. در اين ميان تلاش براي بازيابي قدرت در موقعيتي متفاوت، زير نام اصلاحات و دمكراسي ديني و ناسازه هاي بسيار ديگري آغاز شد كه محصول جعل تاريخ و مفاهيم و تبار آنان بود.

😶ناتوان در اصلاحات بنيادي. ساختار و ماهيت حكومتي اين طيف و بزرگان آن بگونه اي است كه در اساس فاقد توانايي تغييرات بنيادين در قانون اساسي، قوانين مدني، حقوق اقليتهاي قومي، ديني، جنسي و سياسي بوده و گام هايي فراتر از نقدهاي سطحي، بهره گيري از شور ملي جوانان و نسل متقاضي تغييرات بنيادين و پوپوليزم معطوف به بسيج طبقه متوسط برنداشته و نمي توانند چنين نيز كنند.  

✊️تعارض با دگرباشي. نگرش نابرابر در حقوق جنسيتي/جنسي در بين سران و رهبران اين طيف سياسي حكومتي نيز از ديگر معلوليت هاي اين طيف و راهبرد سازان آن است كه هنوز در مسئله پوشش زنان، حقوق اجتماعي برابر آنان درجامعه، اشتغال زنان و ايجاد فرصت در نقش آفريني زنان وابسته و پيوسته به خانواده و فاميلِ خود اصلاح طلبان در بدنه دولت و مديريت نيز نتوانسته اند گام هايي موثر بردارند. ناباوري به نقش و جايگاه برابر زن با مرد، آزادي حقوق اجتماعي او در عرصه هاي مختلف، ناباوري به حقوق اقليت هاي جنسي ديگرباش از پاشنه هاي آشيل اين طيف در جلب مشاركت مردم و تامين برابري اجتماعي براي آحاد اقشار اجتماعي است. 
@alitayefi1 
🤦🏻‍♂️رهبري و راهبردسازي ولايي. بدنه اصلي اين طيف توانايي و شهامت نقد و نقب نظام ولايي را نيز ندارد و در واپسين برهه ها نيز بيانيه حضور و جنگ با دشمن فرضي در زير بيدق ولايت فقيه مي دهد. چنين طيفي، آمادگي طراحي نظامِ بديلي براي ولايت فقيه و تكثرگرايي در قدرت و سياست را نيز ندارد.بنيان هاي تفكر شيعي در انديشه راهبران و راهبردسازان اين طيف، چنان مسلط است كه در بهترين حالت دست آشتي ملي به نظام ولايي مي دهد. 

🎭ضد دمكراسي و سكولاريزم. باورهاي ديني بدنه حكومتي طيف اصلاح طلبان در بنياد معتقد به پيوند روحانيت، روحانيون، دين و دينمداري در ساختار حكومتي است.فرصت طلبي در ابترسازي مفاهيم تاريخي نظير دمكراسي، تكثر احزاب، نظام انتخاباتي، و جعل مفاهيم، پديده ها و رخداد هاي تاريخي براي حفظ نظام سياسي موجود با عناوين ظاهرفريبي چون دمكراسي و مردم سالاري ديني، ناسودمند ترين تدبير رهبران و مشاوران اين طيف است كه قصد فراگيري از تجربه تاريخيِ نه تنها فرامرزي بلكه تاريخ معاصر پس از انقلاب را نيز ندارند. 

⚫️مرگ اصلاحات. طيف اصلاحات اگر چه تلاش براي بازسازي خود را به نمايش مي گذارد و با شعارهاي مرگ و زنده باد بر آن، در پي روزآمد سازي است ولي بدليل ساخت، تبار و ماهيت رهبران و راهبرد سازان آن، محكوم به شكست تاريخي است. فقر ايدئولوژيك و ناتواني در تحليل و چاره يابي مسائل اجتماعي، فقدان ساختار و كاركرد دمكراتيك حزبي و تبديل آن به يك طيف با روابط فاميلي و مافيايي در بدنه قدرت، سبب ساز ناكارآمدي و معلوليت اين طيف سياسي در تغيير وضع موجود و بهره گيري از پتانسيل هاي توسعه و تحول جامعه ايران شده است امري كه در نهايت، فرصت اصلاح را به فرصت انقلاب و فروپاشي نظام سياسي مبدل خواهد ساخت.  

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: