۱۳۹۵/۱۱/۱۸

اولويت حفظ نظام نه حفظ ملت

✅از مباني قانون اساسي كشور گرفته كه در آن اصل بر عدم اختلال در نظام و اعتقاد به ولايت فقيه است، تا شوراي نگبهان قانون اساسي و شوراي تشخيص مصلحت نظام، كمتر جايي سخن از حفظ مصالح ملت و مردم است؛ امري كه مويد ناهمسودي منافع و مصالح نظام سياسي و قدرت با منافع و مصالح مردم است.


🌀از اين منظر تفاوت جدي بين راهبردهاي كلان دست راستي و چپي در درون نظام قدرت وجود ندارد و مي توان گفت همه دستجات سياسي درون ساخت قدرت، در واقع دلواپسان نظام هستند و نه دلواپس جان و امنيت مردم. 
@alitayefi1 
✳️ناسازه هاي تحزب در كشور و باورداشت به مفهوم ملت اينجاست كه تنوع گرايش هاي سياسي اعم از اصلاح طلب يا محافظه كار در كشور امري رويين و سطحي بوده و در واقع بطور ساختاري همگي در صدد حفظ نظام موجود قدرت بوده و مردم را مسامحه و ابزار دستيابي به اهداف خود و حفظ نظام مي كنند. 

❎وظيفه نيروهاي موازي استراتژيك مورد نظر تيلمن جامعه شناس، همين است كه در ساختار پسااستعماري، حكومتها بتوانند احزاب درون ساختي را نيز پرورش دهند تا اگر چرخش قدرتي نيز هست درون نهاد حكومت بوده و نظام قدرت دوام و بقا يابد. در اين راستا حتي ساختار قدرت مردسالار، قابليت تربيت "زنان حكومتي" را نيز دارد تا در دستكاري افكار عمومي براي بقاي نظام بهره گيرد. 
@alitayefi1 
♻️در چنين رويكردي، علاوه بر احزاب حكومت ساخت، رسانه هاي حكومتي، روشن انديشان وابسته به قدرت، مشاوران و منتقدان حكومتي و حتي زنان حكومتي نيز در همين راستا شرايطي را بازتوليد مي كنند كه در آن اگر شاكله اي از سازوكارهاي بظاهر دمكراتيك وجود دارد، به انتخاب بين "بد و بدتر" فروكاسته شود تا معماري و مهندسي انتخابات به سرانجام "حفظ نظام اسلامي" منجر شود.

http://l1l.ir/11jf

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: