۱۳۹۵/۷/۱۰

اخلاق قدسي و اخلاق سكولاريستي


 دین از اخلاق متمایز است. امروزه در بسیاری از جوامع توسعه يافته از نطر اخلاقي، شاهد هستیم که کتاب اخلاق دینی روزبروز لاغرتر شده و در طی زمان کتاب قانون که تضمین بخش نصایح اخلاق دینی مبتنی بر ابزار و پيامدهای اجرایی و عینی آن است، جایگزین آن شده و فربه تر شده است. 


به بیان دیگر بسیاری از نصایح و توصیه های اخلاقی که دیرگاهی با لعاب دین تجویز می شد و بازدارنده های لاهوتی و برین در پس نظام تشویق و تنبیهی آن ساخته و پرداخته بود، تبدیل به متون منجز قانونی شده و در روابط مدنی زندگی انسان امروز نقش بازی می کند. بدین ترتیب مهمترین وابستگی اخلاق به دین، از هم گسیخته و درعین حال ضمانت اجرایی اخلاق انسانی و سکولار بر اخلاق دینی نیز بشدت فزونی یافته و موفقیت های محصول نخست بر دومی نیز بیشتر شده است.
 @alitayefi1 
یک تغییر دیگر نیز رخ داده است. بسیاری از احكام و گزاره هاي منسوخ اخلاق دینی که با اخلاق انسانی و زندگی جامعه انسانی سازگاری نداشته، از پالایشگاه مناسبات اجتماعی و عقلانیت نقاد تصفیه شده و به بایگانی راکد تاریخ سپرده شده است. بدین معنا می توان بیان کرد اخلاق دینی تاب توان خود را نه تنها در برابر اخلاقیات اجتماعی از دست داده، بلکه همزمان با از دست دادن عامل ضابط و مقنن آن یعنی خدا و واگذاری این نقش به نمایندگی وجدان جمعی و منتخب مردمی در دولت و نهاد قضا، به یک تصفیه و پالایش اساسی اخلاقی و مضمونی نیز تن داده است. 

امروزه با ديدمان سكولار در تعريف و تنظيم اخلاق، در بسیاری از نصایح اخلاق دینی، اخلاق انسانی وجود ندارد و جامعه انسانی، اخلاقیات دینی را به چالش های جدی کشانده است. به روایتی دیگر اخلاق دینی، بشدت به ناسازگاری کارکردی و ساختاری خود با نیازهای جامعه انسانی روی آورده و بسرعت رنگ باخته است.
@alitayefi1 
اخلاق سكولاريستي بدنبال تعبيه نظام تربيتي، پاداش و مجازات زميني و عيني است و با نام انسان و جامعه آغاز و پايان مي يابد. اين اخلاق با مرزهاي شكننده، قابل تفسير، ذهني و قدسي فاصله گرفته و با افسون زدايي از ماهيت و متن اخلاق و تبيين كاركردهاي ناسوتي بجاي لاهوتي از پيوند ارزشي با نهادهاي ديگر بويژه دين تبري مي جويد. 

اخلاق ديني مبتني بر تهديد، خشونت، شكنجه، برخورد حذفي، يكسويه، همسودي قشري خواه براي مومنان خود و خواه دينفعان جنسيتي خود، غير تنبيهي و زاجره است و در مقابل اخلاق سكولاري است كه بنيان هاي خود را بر پايه منطق اجتماعي، حرمت انسان بدون تعلقات باورمندي و جنسيتي، صلح آميز و قدسي زدا شده گذارده است؛ اين اخلاق سكولار بشدت ديناميك و مترقي است و بيش از خود اخلاق به كارآمدي اش در جامعه انساني وفادار است. 

علي طايفي
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: