۱۳۹۵/۵/۱۰

روسري را نمي توان با روسري كنار زد


حجاب مردان، معطوف به ازادي حق پوشش زنان نيست. اگرچه با هدف و نيت اصلي كمپين حجاب مردان براي مبارزه با حجاب زنان موافقم ولي اينكه مردان نيز حجاب بر سر كنند تا ايمپتي و سيمپتي يا همون همدركي و همحسي اتفاق بيفتد و مردان از درد زنان در نداشتن حق آزادانه پوشش حس و فهم مشتركي داشته باشند، متدي/روشي است كه در ذات خود به ضد خود عمل مي كند. 
هنوز يادمان هست انچه عوامل كوته نظر دستگاه امنيتي در مجازات تبهكاران كردند و آنان را با پوشاك زنانه، مانتو و روسري ملبس كرده و در شهر مي گرداندند تا بگويند شما مقام مبتذلي مانند زن داريد! و "مرد" نيستيد كه "مردانه" زندگي كنيد!؟
معتقدم راه اندازي يك جنبش نيازمند قدري تدبير است. نمي توان برخورد رسانه اي صرف با يك مسيله گريبانگير اجتماعي كرد و حقوق حقه نيمي از جمعيت كشور و مسيله اي تاريخي به قدمت هفته دهه در باب "كشف اجباري حجاب يا حجاب اجباري" را چنين به بيراهه كشاند.
شوخي و طنز و سپس به ريشخند گرفتن يك مسيله بغرنج  در مسير كمپين هايي از اين دست و بهره گيري برخي أفراد و نهادهاي سياسي در سوء استفاده از آن نظير همراهي رضا پهلوي در تاييد از حجاب مردان در مقابل حجاب زنان! و درنهايت سهل انگاري و ساده سازي مقوله حجاب، راه به صلاح و معطوف به هدفي بنظر نمي رسد.
عمده هدف فعالان حقوق زن در إيجاد شور و تكانش هاي اجتماعي براي احقاق حقوق آزادي پوشش، زدودن مفهوم و ابزار سركوبگرانه اي بنام حجاب اجباري است و براي مبارزه با حجاب نمي توان از حجاب بهره جست. 
نقطه نظر اصلي من اين است كه جنبش آزادي پوشش دنبال رفع حجاب است نه تسري و شيوع حجاب حتي با روشي بظاهر انتقادي. روسري را با روسري نمي توان كنار زِد چنان كه روسري را با توسري نميتوان اجباري كرد.


https://www.facebook.com/StealthyFreedom/posts/1457138890966867

هیچ نظری موجود نیست: