۱۳۹۵/۴/۱۲

پيمان دكتر و شيخ

پيمان دكتر و شيخ 

بحث مسلمي در فرهنگ سياسي ايران معاصر حاكم است كه بين شاه و شيخ در ساختار سياسي تفاوت جدي وجود ندارد. روابط پايدار و درهم تنيده منافع صاحبان قدرت در كسوت شيوخ ديني با شاهان ايراني چنان تاريخي و پربنياد است كه برآن عينك ترديد نميتوان افكند. 
اما در تاريخ معاصر انقلاب موسوم به اسلامي اتفاق ديگري نيز افتاده است. پيوند دكترها با شيوخ ديني از محصولات سنجيده شده اي است كه پس از انقلاب براي تسخير فضاهاي اموزشي و پژوهشي و همچنين كارشناسي صورت گرفت.
آرائه رانت هاي تحصيلي، بورسيه ها، راه اندازي دانشگاه ازاد در سراسر كشور و مراكز خصوصي و سازماني آموزش عالي نهادهايي شدند كه وظيفه نبود متخصص ايدئولوژيك را تأمين كردند.
اينك در جامعه ايران ميتوان خيل عظيمي از دارندگان مدارك دكترا و بالاتر ديد كه در خدمت نظام سياسي و ديني بوده و در عرصه هاي پزشكي تا علًوم انساني و اجتماعي در پي حفظ و توجيه وضع موجود هستند.
https://telegram.me/alitayefi1
خطرات و اسيب هاي اين اتحاد نامقدس دانشگاه و حوزه در أركان قدرت چنان هست كه سركوب و تحميق گسترده عميق تَر و بزرگتري مي يابد و مرز ميان علم و دين، دانشمند و روحاني، متفكر و ايدئولوگ و در نهايت روشنگري و تحميق درهم ريخته و يك بحران جدي معرفتي و نهادي بوقوع پيوسته است. 
https://telegram.me/alitayefi1
امروزه دكترهاي بسياري بدون عمامه، و روحانيون بسياري بدون مجوزهاي علمي و دانشگاهي در موسسات مرتبط حضور دارند و به يك پيمان نانوشته براي ديني سازي همه نهادها و خنثي سازي كاركردهاي آنها مي پردازند. 
نقش پزشكان و دكترمهندسان در اين پروژه تحميق مردم و تحكيم استبداد را نبايد از چشم دور داشت. خيانت دانش آموختگان ماهيت و هويت ديگري بخود گرفته است. جامعه علمي بشدت مورد استعمار دين و متوليان آن قرار گرفته است. 
 اين پديده از دكتر مهندس بازرگان و چمران تا دكتر بهشتي و روحاني همچنان ادامه دارد. بنظر ميرسد حكومت ايران در اين ادغام موفق بوده است!
ع ط

هیچ نظری موجود نیست: