۱۳۹۳/۱۱/۳۰

گفتگوي من با دو صاحبنظر درباره رابطه فرهنگ عامه و روشنفكري

مدتي پيش اين پرسش ديرين در صدر مباحث روز قرار گرفت آنگاه كه يك جامعه شناس در ميزگردي براي تحليل واكنش رفتاري لإيه هايي از مردم در مراسم بزرگداشت و سوگواري يك خواننده پاپ به تبعيت از مكاتب فرانكفورتي به شورش عليه فرهنگ عامه پرداخت و مردم هوادار آنرا ابله خواند. اين پرسش سبب بازطرح شدن سلسله پرسشهاي ديگري شد مبني بر اينكه آيا از فرهنگ عمومي بايد تقدس زدايي كرد و بسوي نقد بيرحمانه و ستيزه جويانه با آن پرداخت؟ آيا روشنفكر در اين ميان رسالتي بدست دارد؟ آيا وظيفه روشنفكر نقد و روشنگري است يا تمايز و اصلاح ژن هاي فرهنگي يا اويژنيزاسيون فرهنگ؟ در اين ميزگرد كه در برنامه پرگار در بي بي سي صورت گرفت، با فرج سركوهي نويسنده و علي أميني نجفي منتقدفرهنگي به بحث پيرامون همين دغدغه ها پرداخته ايم.


هیچ نظری موجود نیست: