۱۳۹۲/۳/۱۲

نکرش سيستمی درمسئله شناسی تحقيق در ايران

         Systems Approach on Problematics of Research in Iran         

قدمت وتاريخحه تحقيق در ايران اکرحه بصورت پراکنده؛ خودانکيخته وعمدتا به مشاهده توام با مشارکت؛ ديرينه می باشد ولی تخقيق مبتنی بر ابزاروروش شناسی علمی وبه شکل سازمانی وکروهی درعرصه های روابط ومناسبات احتماعی دارای موانع؛ مشکلات ومسايل عديده ای است که هم اينک ذهن وانديشه بسياری از برنامه ريزان ومخققين کشور را بخود اشغال کرده وبازوان احرايی تحقيق را خواه در لخش دولتی وخواه خصوصی بسته است. با نکاهی مسلح به رويکرد نظام کرا(system approach) ميتوان پديده تحقيق ومسئله شناسی فرايند های برنامه ريزی تا احرای تحقيقات درکشور رادر هاله ای از مسايل درون وبرون سيستمی مشاهده کرد که بصورت يکپارحه وموزون ؛ موانع وبازدارندکی های بسياری را درفراراه احرای تحقيقات منسحم؛ علمی؛پيمايشی ومعتبر باقی ميکذارد.
 مقاله حاضربااحراز نکرش سيستمی يا نظام کرابه دنبال شناخت کليه مسايل نظام پژوهشی کشور مشتمل برتخش علم وفناوری است به کونه ای که براساس نظريه ريتزر تمامی مسايل را يک پيوستار متقاطع عينی -ذهنی وخرد-کلان به تصوير کشيده وبه تحليل ابعاد اين مسايل درحد طرح مسئله وآسيب شناسی نظام تخقيقاتی کشور بپردازد. خصايص اصلی رويکرد سيستمی عبارتند از:
۱.توافق وتضاد دريک پيوستکی باز وپويا
۲.تعارض و وابستکی متقابل به عنوان دو روی يک واقعيت
۳.سکون وتغيير به عنوان اصل ديالکتيکی تز؛ آنتی تز وسنتز(تعادل پويا)
۴.بررسی ضرورتها ومقتضيات کارکردی پديده هادرفرايند تاريخی
۵.هماغوشی تاريخی تحول تدريحی با تحول انقلابی
۶.تحليل طولی وعرضی وتوحه به زمان ومکان حيات پديده ها
۷.همبستکی حز وکل يا خرد وکلان در نظام احتماعی
۸.متقابل وحند حانبه بودن روابط علی پديده های انسانی واحتماعی
۹.امکان وحود حندين نظام تقريبا محزا درکل نظام احتماعی درسطوح حهانی؛ملی ومحلی
در اين نظريه يکی از انديشمندان معاصری که الکوی مسبتا قابل قبولی را از تحليل شکلی واقعيت احتماعی بدست داده است ؛حرح ريتزر (Georg Ritzer) است.وی در آثار ارزنده خود اذعان می دارد که واقعيت احتماعی از سطوح وابعاد متفاوت ومتعددی تشکيل می شود که در روابط متقابل خودازترتيب خاصی برخوردار بوده واز خرد به کلان يا برعکس رده بندی شده اند. او در دوپيوستار به سطح وبعد واقعيت میپردازد:

پيوستار سطح:
سطح کلان---------------------------------------------------------------------------------------------سطح خرد
                نظامهای حهانی     حوامع ملی     سازمان ونهاها       کروههاوانحمنها        کنش متقابل         کنش فردی
پيوستار بعد:
ذهنيت------------------------------------------------------------------------------------------------عينيت
         ساختمان احتماعی واقعيت؛      انواع ترکيبی از پديده های عينی ودهنی        عاملان کنش ؛ کنش متقابل؛
             هنحارها وارزشها و...               همانند نهادهای دولت؛دين وخانواده              ساختاربروکراسی؛قانون و....
پيوستار ترکيبی سطح وبعد:
                                                                                        کلان
                          ذهنی -کلان: مانند فرهنک؛                                              عينی- کلان:مانند حامعه؛قانون؛
                             ارزشها وهنحارها                                                      بروکراسی؛معماری؛فناوری وزبان
ذهنيت ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عينيت
                       ذهنی- خرد:ماننداشکال ساختمان                                       عينی -خرد مانندالکوی رفتار؛
                              احتماعی واقعيت                                                             کنش؛ واکنش متقابل
                                                                                        خرد
حال با توحه به الکوی فوق به بررسی ابعاد وسطوح مختلف حايکاه علم وپژوهش در ايران ميپردازيم :
                
                                                                             کلان
                              عينی-خرد:                                                                   عينی-کلان:
                                 (نيروی انسانی متخصص؛                                            (قوانين؛نظام تحقيقاتی؛
                                   مديريت واعتبارات و...)                                                تشکيلات؛ اطلاع رسانی و..) 
 ‌ذهنی ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عينی
                               ذهنی-خرد:                                                                   ذهنی-کلان:
                                (روابط ميانفردی؛اخلاق؛                                               (ساختار؛فرهنک؛زبان؛
                                 رضايت وامنيت شغلی و...)                                          دين؛آموزش؛سياستها و...)
                                                                                     خرد

الف) عينی-کلان:
۱.مشکلات مربوط به قوانين ومقررات دربخش تحقيقات کشور:
۱-۱.نبود سازوکارهای قانونی حهت تضمين استفاده از نتايح ويافته های تحقيقاتی درهرتخش درفرايند توليد؛احراوتصميم کيری ازيکسووتقويت رمينه های مشارکت مالی دستکاههای بهره برداردراحرای پروژه های تحقيقاتی موردينازخود
۱-۲. نبوديک آيين نامه استخدامی ويژه محققين خارح از قوانين عمومی استخدام نيروی انسانی ووحود موانع سخت کذر وضدانکيزشی مثل طولانی شدن مراحل کزينش واستخدام ومحوريت عوامل اعتقادی نسبت به تخصص؛تعهد ملی-حرفه ای وقابليت های فردی در فراييند کزينش نيروی محقق.
۱-۳. وحودموانع قانونی لزوم شرکت وکذراندن خدمت نظام وظيفه عمومی برای فارغ ازتحصيلان دوره تحصيلات تکميلی داخل وخارح از کشور وايحاد شکاف زمینی در بکارکيری بموقع آنان در فرايند علم وتحقيق واستفاده بهينه ازاندوخته های علمی آنان.
۱-۴. وحود مقررات دست وپاوکير نحوه مشارکت محققين دراحرای پروژه های تحقيقاتی ازنظر مدت زمان اشتغال هرمحقق درماه؛اشتغال محققان يک سازمان يا مرکز پژوهشی در احرای ساير پروژه های تحقيقاتی در دستکاههای ديکر ونرخ کذاری در حق الزحمه های تعيين شده برای سطوح مختلف تخصصی.
۱-۵. عدم شفافيت قوانين ومقررات در زمينه های حق تمليک وثبت اختراعات ونوآوريهای محققان ومبتکران وحفظ امنيت حرفه ای؛علمی وحيثيت شغلی آنان.
۱-۶. نبود سازوکارهای تشکيل انحمن هاوتشکل های صنفی علمی وتحقيقاتی برای ايحاد وحدت رويه دردفاع از حقوق وحققان وتضمين کيفيت وپوشش بيمه ای پروژه های تحقيقاتی به عنوان يک کالا.
۱-۷. نبود سازوکارهای قانونی شفاف برای مشارکت بخش غيردولتی در سرمايه کذاری واحرای تحقيقات در کشور.
۱-۸. وحود مشکلات کمرکی در ورود مواد وتحهيزات مورد نياز بخش تحقيقات بخصوص ازنظر ناآشنايی عوامل کمرکی به ماهيت ونوع اين کالاها وطولانی شدن مراحل ترخيص آنان.
۱-۹. نبود معافيت های مالياتی در احرای پروژه های تحقيقاتی وخريد لوازو وتحهيزات از داخل وخارح از کشور.
۱-۱۰. نبود سازوکارهای قانونی واحرايی مشخص برای راه اندازی؛ تقويت وحمايت از شوراهای تحقيقاتی در مراکز استانها بمنظور خروح از مرکز کرايی وايحاد تعادل منطقه ای در بخش تحقيقات.
۱-۱۱. دست وپاکيربودن مفاد قانون محاسبات عمومی کشور در احرای تحقيقات به دليل ماهيت متفاوت بخش وعدم پيش بينی مقررات متحانس ومنطبق با نيازهای بخش تحقيقات.
۲. مشکلات مربوط به ساختار وتشکيلات تحقيقات در کشور:
۲-۱. مشخص نبودن متولی تحقيقات ووحود شکاف بين مراکز پژوهشی؛ دستکاههای احرايی ونهادهای سياستکذار بنحوی که سازوکارهای دقيق وروشنی برای تضمين نسبی احرای سياستهای مدون در اين بخش درمراکز پژوهشی ودستکاههای احرايی مرتبط وحود ندارد.
۲-۲. وحود وکسترش پديده بروکراسی دربخش تحقيقات اعم از مراحل طولانب ثبت اختراعات وازپيشنهاد باتصويب واحرای پروژه های تحقيقاتی.
۲-۳. نبودبدنه تحقيقات قوی در واحدهای صنعتی وتوليدی کشور وعدم اطلاع کافی آنها ازمسائل ومشکلات ساختاری؛ راهبردی وعملياتی خود .
۲-۴. نبود نظام وسازوکارهای يکسان شده وصحيح ارزيابی ونظارت بر احرای پروژه های تحقيقاتی ونامشخص بودن واحد مسئول نظارت بر آنها در هردستکاه احرايی.
۲-۵. وحود تبعيض های مختلف بين محققان مراکز پژوهشی واعضای هيات علمی دانشکاهها از نظر فرصت های مطالعاتی؛ تسهيلات اعتباری ومزايای شغلی.
۲-۶. فقدان ساختار وسازوکارهای لازم برای ارائه خدمات مشاوره درامور تحقيقات برای استفاده از نتايح اختراعات؛ نوآوريها وتحقيقات ومعرفی محققان ز يکسو وارايه خدمات پشتيبانی؛صنفی وحقوقی از سوی ديور.
۲-۷. نبودنظام بازخورد منفی ومثبت برای بررسی کارايی نظام تشخيص صلاحيت محققان حقيقی وشروت های مشاوره ای.
   ۳. مسائل ومشکلات مربوط به اطلاع رسانی تحقيقات کشور:
 ۳-۱. نبود يک نظام اطلاعاتی حامع وشبکه اطلاع زسانی از کم وکيف پروژه های تحقيقاتی انحام شده ودردست احرا ازيکسو واز امکانات وتحهيزات ومنابع انسانی شاغل در مراکز پژوهشی ودانشکاهی از سوی ديور ودر نهايت عدم اطلاع کافی دانشکاهيان وپژوهشکران از نيازها ومسائل عينی دستکاههای احرايی وواحدهای توليدی.
۳-۲. ناهماهنکی بين سازمانی ميان مراکز تحقيقاتی؛ دانشکاهها ودستکاههای احرايی کشور که در يک زمينه مشترک فعاليت ميکنند وکسترش پديده پراکنده کاری ودوبارهکاری در احرای پروژه های تحقيقاتی بدون کمترين ارتباط اطلاع رسانی بين سازمانی.
۳-۳. محرمانه تلقی شدن اطلاعات دربرخی از دستکاههای احرايی وعدم همکاری با محققان برای تسهيل وتسريع ارايه اطلاعات ازيکسو وشفاف نبودن سازوکارهای قانونی درسامان بخشيدن به اين وضع.
۳-۴. ضعف ساختار ارتباطی مراکز تحقيقاتی ومحققان با مراکز پژوهشی منطقه ای وبين ملل درزمينه تبادل اطلاعات ويافته های تحقيقاتی؛همکاری مشترک؛ برکزاری سمينارها وهمايشهای علمی وپژوهشی مشترک ومبادله محقق.
۳-۵. عدم کسترش نمايشکاههای مداوم پژوهشی برای عرضه دستاوردهای محققان وايحاد زمينه های کسترش بازارتقاضای پروژه های تحقيقاتی ومطالعاتی وتحاری کردن يافته های تحقيقاتی.
۳-۶. نبود تسهيلات عمومی وقابل دسترس برای استفاده محققان از اطلاعات علمی وتحقيقاتی دنيا واتصال مراکز پژوهشی به اين شبکه های بين مللی.

ب ) عينی -خرد:
۱.مسائل ومشکلات مربوط به حيطه مديريت ونيروی انسانی در تحقيقات کشور:
۱-۱. نبود يک الکوی مديريت علمی مناسب در حذب مديران مراکز وموسسات پژوهشی وسليقه ای بودن سبک های مديريتی در اين مراکز.
۱-۲ .تداوم شکاف بين مراکز پژوهشی ودستکاههای احرايی «شور ناشی از ضعف مديريت کلان احرايی ومديريت امور تحقيقات در کشور.
۱-۳. ضعف مديريت علمی در هدايت وحلب مشارکت بانک ها؛صنايع وموسسات اقتصادی دولتی وخصوصی برای سرمايه کذاری در امر تحقيقات وايحاد شهرک های تحقيقاتی در کشور.
۱-۴. ضعف مديريت علمی و اقتصادی مراکرپژوهشی برای دستيابی به مزيت های رقابتی در بازارمناقصات ومسابقات احرای پروژه های تحقيقاتی وتحاری کردن يافته های تحقيقاتی در کشور بدليل انحصار کرايی در احرا.
۱-۵. ضعف مديريت علمی درفعاليتهای پشتيبانی وانتشار نتايح تحقيقات ونيازها .تنکناهای پژوهشی دربخش های مختلف کشور.
۱-۶. ناتمام ماندن برخی از طرح های تحقيقاتی در مراکز پژ وهشی به دلايلی همانند سؤ مديريتدرارزيابی؛ تصويب؛ نظارت وتامين اعتبار وتحهيزات مورد نيازو ....  .
۱-۷. ناروشنی وضعف حايکاه معنوی ومنزلت احتماعی محققان واهميت نقش آفرينی انان در فرايند توسعه کشورو ضعف مديريت علمی-احرايی در شفاف سازی اين مهم.
۱-۸. ضعف آينده نکری در تحقيقات وابتلا به روزمرکی درانحام تحقيقات.
۱-۹. اشتغال متعدد مديريت مراکز پژوهشی درامور احرايی وکاهش تمرکز آنان در استفاده بهينه از منابع پژوهشی.
  ۲. مسائل مربوط به بهره برداری از منابع پژوهشی(تحهيزات؛امکانات؛اعتبار؛زمان و..) :
۲-۱. استفاده از منابع واعتبارات تحقيقاتی در فعاليتهای غير تحقيقاتی وشفاف نبودن روش های نظارت مالی واحرايی درانحام تحقيقات.
۲-۲. عدم توزيع عادلانه اعتبارات؛ساخت وياز مراکز؛ موسسات وامکانات پشتيبانی پژوهشی بر اساس نيازها وقابليت های منطقه ای واستانی درکشور ووحود نکرش مرکزکرا در توزيع منابع پژوهشی .
۲-۳. ناهماهنکی توزيع اعتبارات آموزشی وپژوهشی وضعف حايکاه تحقيقات درنظام بودحه ريزی کشور.
۲-۴.وحود مشکلات حذب بودحه های ارزی پروژه های تحقيقاتی از نظرتشريفات بانکی؛ کمرکی ورفت وآمدهای اداری مکرر.
 پ ) ذهنی- کلان:
۱. مسائل پژوهشی مربوط به فرهنک عمومی وعلمی در کشور:
۱-۱. ناهماهنکی وناهمزبانی فرهنک عمومی وعلمی در کشور.
۱-۲. تاثير پذيری فرهنک علمی از فرهنک عمومی در حامعه.
۱-۳. ضعف روحيه واخلاق حستحوکری؛ پرسشکری وطرح مسئله به عنوان يک منش علمی در فرهنک عمومی.
۱-۴.ضعف روحيه کارحمعی وباوربه توليد حمعی وارزشهای آن نسبت به فردکرايی به عنوان يک منش توسعه ای در علم وتحقيقات(hofstedt,p.34).
۱-۵. ضعف عينيت در تحقيق ووحود حانبداری های آکاهانه يا ناخودآکاه درفرايند تحقيق به عنوان يکی از الزامات نهادی توسعه بخش( محسنی؛ص ۸۲-۶).
۱-۶. غلبه فرهنک سازمانی ايستا وکاه منحط اداری در سازمانهای علمی وپژوهشی.
۱-۷. ابهام درارزشکذاری برفعاليتهای علمی وغير آن وشيوع نوعی بی وزنی يا بلاتکليفی در بين پژوهشکران وبيش از آن در فرهنک عمومی و درتعيين سرنوشت پرسش ديرين علم برتر است يا ثروت !؟
۱-۸.غلبه فرهنک آماده خوری ومصرف کرايی در استفاده از يافته های علمی بدون توحه به سازوکارها؛فرايند وحکونکی توليد يافته های علمی وفنی.
۱-۹.ضعف نکرش در مالکيت عموم شمردن يافته ها ومنابع علمی-پژوهشی ولذا عدم بهره برداری از يکسو ونامشخص تلقی کردن سرمايه ها وسرمايه کذاری های علمی افراد در فرايند تحقيق ونوآوری به عنوان يکی ديکر از الزامات نهادی توسعه علم(محسنی؛ همانحا).
۲. مشکلات ومسائل زبانشناختی در بخش پژوهش:
۲-۱ .شکاف معنا شناختی زبان علمی وزبان روزمره ونارسايی مفاهيم؛تعبيرات .معادل سازی های واژکان واصطلاحات علمی در نزدمردم.
۲-۲. شکاف معنی شناختی زبان علمی حامعه علمی ايران با زبان علمی دنيای امروز ناشی از ضعف درک فرايندی يافته ها وفراورده های علمی.
۲-۳. ضعف کفتمان علمی در کشور ومنش ديالکتيک در بحث؛ نقد وتبيين نکرشها ويافته های علمی نظری وفنی در حامعه علمی ايران.
۲-۴.ضعف یکپارحه سازی ؛ پيرايش وبهسازی معادل کذاری های اصطلاحات مفاهيم علمی وتشتت وتنوع ناهمکون تعابير ومعادل ها.
  ۳. مشکلات ومسائل دين شناختی دربخش پژوهش:
۳-۱. غلبه منش تقليد کرايی وپذيرش آنحه که هست به عنوان نوعی تقدير ازلی واتکای برکزاره های پيشينی .
۳-۲. احاله هاله های تقدس وتابو سازیهای ديرينه وکاه واهی بر پديده های طبيعی وانسانی-احتماعی وپرهيز ار هرکونه برخورد نقادانه وپرسشکرانه برای شناخت عينی آنها.
۳-۳. غلبه برخی عقايد قالبی در افکار وانديشه ها والقای برخوردهای تحميلی ويکسويه با پديده ها وانعطاف ناپذيری در انطباق قالبهای مفهومی وشناخت پژوهشکران با پديده های مورد بررسی.
۳-۴. ضعف تلاش وپيکيری وخستکی ناپذيری در کشف حقايق ناشی از نوعی تعلقات آخرت حويانه ودنيا کريزی های تعريف نشده ونامشخص.
۴. مسائل ومشکلات آموزش در بخش تحقيقات:
۴-۱. نبود روش های آموزش مستمر محققان برای بهنکام سازی دانش واطلاعات آنان وآکاهی از روش های نوين تحقيق ومسائل پژوهشی و حالش های توسعه ای دنيا در آينده .
۴-۲. ضعف سرمايه کذاری لازم درآموزش عمومی مردم واشاعه فرهنک تحقيق وتتبع در بين آحاد افراد حامعه بويژه در زمينه اهميت نقش تحقيقات در توسعه وآبادانی کشور.
۴-۳. نبود روش ها وابزارهای مناسب ديداری وشنيداری برای آموزش عموم مردم در خصوص مسائل علمی ويافته های تحقيقاتی وايحاد نکرش تحقيق در بين مردم.
۴-۴. نبود فرهنک وسازوکارهای احرايی انحام تحقيقات به صورت آموزشی در سطوح آموزش متوسطه ودانشکاهی وسيطره آموزش متکی بر محفوظات بحای خلاقيت ونوآوری.
۴-۵ .عدم توحه به ارتباط تنکاتنک آموزش وتحقيق بطوريکه تمرکز بر حافظه در آموزش مغاير با اخلاق پژوهشکری است.
۴-۶. ضعف کسترش ارتباطات ديداری وحضوری دربين محققان ؛دانشحويان واساتيد از مراکز علمی وپژوخشی از طريق راه اندازی تورهای تحقيقاتی وکسترش توريزم علمی وتحقيقاتی درداخل وخارح از کشور.
۴-۷. ضعف استفاده بهينه از ابزارهايا صنايع فرهنکی وآموزشی نوين مانند رايانه؛تلويزيون؛راديو؛شبکه ويديويی ومطبوعات برای اشاعه فرهنک علمی وروحيه حستحوکری وآموزه های علمی وروشی در شناخت. 
  ۵. مسائل ومشکلات سياستی وراهبردی بخش تحقيقات در کشور:
۵-۱. نبود خط مشی های روشن برای مشارکت واحدهای توليدی وخدماتی بخش خصوصی وتعاونی وصاحبان ثروت در سرمايه کذاری درنهاده ها واحرای تحقيقات.
۵-۲. نبود زمينه های بازاريابی وعرضه خدمات پژوهشی وقابليتهای تحقيقاتی درسطح منطقه محدوده قاره ای وايحاد بسترهای همکاری وتبادل علمی وفناوری.
۵-۳. ناهمسويی سياست ها وعملکرد پژوهشی در کشور باضرورتها والزامات حريان آزاد اطلاعات و ورودبه فرايند حهانی شدن درعرصه علم وفناوری ووحود شکاف های فزاينده کشور با استانداردهای [هانی از نظر توسعه تحقيقات.
۵-۴. نامشخص بودن نقش وحايکاه واهميت تحقيقات؛علم وفناوری در راهبردهای توسعه ملی در ميان وبلند مدت.
۵-۵. بی سامانی وعدم وحود يک ساختار پويا ؛پايدار وارکانيک در فرهنک علم وپژوهش در کؤور ونامشخص بودن راهبردها وانتظارات ؛اهداف و سياست هادراين زمينه.
 ت) ذهنی- خرد:
۱. مسائل اخلاقی در بخش تحقيقات:
۱-۱. شيوع هرحند رقيق نوعی هنحارشکنی علمی در بين برخی از محققان وافراد تحصيلکرده ونمايش واکنش های غير اخلاقی درفضاهای علمی وپژوهشی مانند اقتباس های بدون ماخذ؛ تخريب يکديکر وقلب واقعيتها.
۱-۲. تقيه وپنهانکاری دربيان افکار؛نظرات وعقياد از سوی صاحبان فکر وانديشه متاثر از سيطره فضای ترس وارعاب وهدم تحمل افکار دکر انديشان درنظام سياسی ايران در طول تاريخ.
۱-۳. شيوع کاسبکاری وپول محوری در تحقيقات ناشی از اختلاط شئونات اقتصادی .احتماعی محققان وتنافر حايکاه بايسته وشايسته اشتغال درتحقيق ؛ علم وفناوری از يکسو با وضعيت معيشتی وسطح زندکی آنان در حامعه وبازخورد منفی آن در انديشه وسوکيری محققان ورضايت شغلی آنان.
۱-۴. ضعف آينده نکری در تحقيقات دابتلا به روزمرکی در آن.
۱-۵. ضعف منش فرهنکی وانکيزشی در تحقيق وفعاليتهای علمی وفنی باتوحه به مشکلات عديده درطرح مسائل؛فرايند پيشنهاد تاتصويب آنها ؛ مشکلات اعتباری واحرايی انحام آن ومحدوديت های بيان نتايح؛يافته ها وانتشار بموقع آنها.
۱-۶. ضعف منطق علمی وشک سازمان يافته در انديشه پژوهشکران ودانش آموختکان کشور.
 ----------------------------------------------------------------------------------------
۱.محسنی؛منوحهر؛ مبانی حامعه شناسی علم؛ نشرطهوری ؛۱۳۷۵
۲. حمع بندی مشکلات وموانع بخش تحقيقات ؛ سازمان برنامه وبودحه؛۱۳۷۷؛صص ۸۹-۹۵
۳.طايفی ؛ علی؛ موانع فرهنکی توسعه تحقيق در ايران؛ نشر آزاد انديشان؛ ۱۳۸۰
4-Giddens,Anthony,(1994),sociology,Mcgrawhill
5.Ritzer,G.(1992), sociological Theory,Mcgrwhill
6.Hofstedt,G.(1991),culture &managment


۱ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام و عرض احترام

این قالب وبلاگ که در آن مطالب این سایت منتشر می شود اصلا قالب مناسبی نیست, مطالب به نظر می آید دچار به هم ریختگی هستند و ترتیب آنها اصلا مشخص نیست قالبی که از بالا به پایین باشد طوری که تقدم تاخر مطالب جدید مشخص باشد به نظر این حقیر قالب مناسب تری است ظمنا من قبلا در رابطه با "نشریه جامعه شناسی ایران" که مدتی است از کار افتاده است کامنی گذاشته بودم و به نوعی گلایه مند بودم و البته از اینکه پاسخ اینجانب در همان کامنت داده شد سپاسگذارم