۱۳۹۱/۱۱/۱۶

رسانه های ایران در منظرجهانی


رسانه های ايران در سيمای جهانی:
براساس آمار برترين های ملتها شاخص رسانه های ايران ازمنظرجهاني به شرح زير است:
1. كل سينما هاي كشور در سال 1995  عبارت از 287 عدد بوده است كه در بين 69 كشور مورد بررسي جايگاه 30 را اشغال كرده است. از سوي ديگر نسبت تعداد سينماها به كل جمعيت، رتبه ايران را در بين كشورهاي پيش گفته به 56 فرو مي كاهد.
2. تعداد  وروديان به سينما در ايران نيز درهمان  سال معادل 26 ميليون نفر- بار است كه در مقايسه با 79 كشور مورد بررسي جايگاه 20  را كسب كرده است كه البته نشانگر ميل وفرهنگ بالاي مردم ايران براي بهره گيري از صنعت سينما است. ازسوي ديگرمقايسه اين شاخص بر حسب تعداد جمعيت گوياي اين است كه از هر هزار نفر 381 نفر به سينما رفته اند كه در مقياس جهاني در بين 78 كشور، درمقام 53 قرار دارد كه رتبه پاييني است.  
3. ازنظر شاخص حكومت الكترونيك ودسترسي دولت ها به تكنولوژي هاي ارتباطي- ديجيتالي، ايران درميان 198 حكومت مورد بررسي با اخذ رده 44 در رتبه 70 قرار دارد.
4. ازمنظر توليد فيلم نيز شواهد حاكي است ايران در بين 107 كشور داراي امكان توليد فيلم، رتبه 34 را احراز كرده است. اين وضعيت به نسبت جمعيت كل كشور نشان مي دهد سرانه توليد فيلم دربين 104 كشور دنيا، بر حسب هر يك ميليون نفر جايگاه ايران را به 64 تقليل مي دهد.
5. از نظر دسترسي به كامپيوتر نيز آمارها نشان مي دهد در سال 2000 قريب 4 ميليون رايانه شخصي در ايران بوده است كه در مقياس جهاني ازبين 164 كشور رتبه 18 را دارد. سرانه كامپيوتر بر حسب هر هزار نفر نيز حاكي است ايران با 58.6  رايانه در هر هزار نفر رتبه 69 را كسب كرده است.
6. از نظر دسترسي به راديو نيز آمارها نشان مي دهد در سال 2000 قريب 17 ميليون راديودر ايران وجود داشته است كه در مقياس جهاني ازبين 221 كشور رتبه 23 را دارد. سرانه راديو بر حسب هر هزار نفر نيز حاكي است ايران با 249 راديو در هر هزار نفر رتبه 135 را احراز كرده است.
7. شاخص تعداد خطوط تلفني مورد استفاد درايران نمايانگر وجود  بيش از 6 ميليون خط است كه از اين نظر درميان 231 كشور دنيا رتبه  23 را احراز كرده است. اين تعداد بر خسب هر هزار نفر نيز با ميزان 5.92 ، جايگاه ايران را در رتبه 127 قرار داده است.
8.همچنين تعداد خطوط موبايل نيز در سال 1998 معدال 256 هزار سلول بوده است كه در ميان 209 كشور مورد بررسي رتبه 72 را كسب كرده  است. از سوي ديگر اي نشاخص به نسبت جمعيت گوياي اين است كه با حدود 4 خط موبايل در هرهزار نفر، ايران در رتبه 153 مي نشيند. اين آمار در كنارانحصار دولتي موبايل در ايران وقيمت گران دسترسي به آن پس از ماهها انتظار، كه هر خط معادل 1000 دلاردرايران( در كنار هر خط موبايل برابر باحداكثر 10 دلار در ممالك اروپايي) است، شدت وخامت وضعيت دسترسي به اين امكان را مضاعف مي كند. 
۹. دسترسي به تلويزيون نيز بيانگر اين است كه در كل كشور ايران 28 ايستگاه تلويزيوني وجوددارد كه در بين 228 دولت مورد بررسي داراي جايگاه 56 است. نسبت اين تعداد به جمعيت نيز نشان مي دهد كه ايران در مقام 173 ايستاده است.ا   تعداد تلويزيون هاي موجود در كشور نيز معادل 4610000 دستگاه است كه در مقياس جهاني داراي رتبه 33 از بين 215 دولت است. نسبت سرانه همين شاخص نيز  با 67.5  دستگاه برهرهزار نفر جايگاه ايران را به مقام 145 فروكاسته است.

هیچ نظری موجود نیست: