۱۳۹۰/۴/۲۷

مهدکودک و فرهنگ شهادت


گفتگو با صدای امریکا
درباره اشاعه فرهنگ شهادت و رسوخ سازمان و اندیشه بسیچ در مهد کودکها، بعنوان پایه ای ترین نقض حقوق کودک در ایران
متن این مصاحبه را دراینجا ببینید
قسمت نخست
قسمت دوم

هیچ نظری موجود نیست: