۱۳۹۵/۱۲/۹

آموزش مرگ به كودكان، بجاي زندگي

❓در خبرها آمده است كه هدفِ اردوي دانش آموزي «فصل بيداري» با حضور دانش ‌آموزان و مادران ايشان در اردوگاه جهادي شهداي علم و فناوري قزوين، اين است که دانش‌آموزان در اين اردوي کوتاه، علاوه بر آشنا شدن با مفاهيم ايثار، جهاد، مبارزه و استکبارستيزي، يک کار گروهي هدفمند را نيز تجربه کرده و نسبت به مسائل و مقدسات کشور شان حساسيت پيدا کنند.
در مرحله اول هريک از دانش‌آموزان، اسلحه و لباس خود راتحويل مي‌گيرند. جزئيات عمليات و آنچه پيش تر اتفاق افتاده است در چادرِ عمليات ،توسط فرمانده، براي آنها نمايش داده مي‌شود و نهايتاً با نوشتن وصيت نامه، آماده اعزام به ميدان نبرد می شوند!
@alitayefi1 
👮🏻‍♀️اردوگاههاي بسيج دانش آموزي، با عناوين مختلف به سوءاستفاده از كودكان براي بهره گيري هاي نظامي مي پردازند. ميليون ها دانش آموز در  كشور باروشهاي مختلفِ ترويجي و تشويقي در اين آموزش هاي نظامي و ايدئولوژيك شركت مي كنند. كانوني ترين هدف اين آموزش ها عبارت از آمادگي نظامي كودكان در رويارويي هاي نظامي، مجازي و فرهنگي با دشمنان خيالي است كه در مخيله صاحبان قدرت براي دستكاري افكار عمومي جان مي گيرد. 
@alitayefi1 
☠️مرگ، آموزه محوري در اين اردوگاه هاي نظامي و بسيجي است. آمادگي براي مرگِ داوطلبانه بنام دين و ميهن، آمادگي براي كشتن دشمنان فرضيِ دين و ميهن، آمادگي براي دروني سازي و جايگزيني عنصر مرگ بجاي عنصر زندگي، از جمله اصول بنيادينِ تاسيس اين نهادها و تحريف فلسفه حيات انساني است. پرورش بذر خشونت، انزجار، دشمني بجاي دوستي و جنگ بجاي صلح ورزي، سويه هاي ديگر تفكرِ نظامي است كه در پسِ ايدئولوژيِ خشونت وجود دارد. 

🤦🏻‍♂️سوءاستفاده از كودكان در اين اردوگاهها فقط بُعد نظامي ندارد. در بسياري از اردوگاههاي نظاميِ مشابه، نظير برخي مدارس ديني، قرآن و فوتبال، كودك، به وسيله ای برای تامين نيازهاي جنسي كارگزاران، مديران و مربيان اين اردوگاهها نيز مبدل مي شود. كودكان در ادبياتِ ايدئولوژيك و هژمونيِ فرهنگ مسلطِ اين نهادها، به ابژه هاي جنسي و نظامي تبدل مي شوند كه براي مقابله با خشونت هاي فرضي، مورد خشونت هاي جنسي و نظامي قرار مي گيرند. 

اينك پس از قريب چهار دهه از انقلاب، نهادهاي مردمي بايد از بين مجموعه مطالبات خود، بر حذف بسيج دانش آموزي و سوءاستفاده نظامي از كودكان تاكيد ورزند. براساس كنوانسيون جهاني حقوق كودك كه حكومت ايران بدان متعهد شده است، دولتها حق ندارند از كودكان براي اهداف نظامي و جنگورزانه بهره گيرند. 

http://l1l.ir/15y0 

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: