۱۳۹۵/۱۲/۸

مرگ ميليونها براثرگرسنگي و فقر

🏦سازمان ملل (دوَل) متحد آژير خطر كشيده است! طبق آمار اين سازمان هم اينك ٢٠ ميليون نفر نيازمند كمك فوري هستند. قريب نيم ميليون نفر كودك دستخوش اختلال رشد مي شوند حتي اگر از گرسنگي نجات يابند. يمن بيشترين ميزان كودكان در معرض خطر مرگ ناشي از گرسنگي را دارد.
در سومالي فقط در طي دو ماه گذشته ٢٦٠ هزار نفر "انسان" جان باختند. حدود ٩٠٠ هزار نفر در فقط سالجاري در سوءتغذيه بسر مي برند.

⚖️سودان، شمال الجزيره بيش از هفت ميليون نيازمند فوري مواد غذايي اند. در ايران نيز قريب ٢٣ درصد جمعيت زير خط بقا و خطر بيماري و مرگ ناشي از گرسنگي اند. اين فجايع انساني در زماني رخ مي دهد كه هنوز براي فروش تسليحات، جنگ هاي منطقه اي طراحي و اجرا مي شود، براي كسب بازارهاي جديد، شركتهاي غول صنعتي و تجاري به غارت منابع كاني، مالي و انساني مناطق فقير در افريقا و آسيا مي پردازند و دولتهاي فاسد ممالك غيردمكراتيك با حسابهاي بانكي مملو از ثروت در خارج از كشور خود، مرگ آسان انسانهاي همنوع خود را به تماشا مي نشينند. 

💸ناامني اقتصادي، سياسي و نظامي/امنيتي جهان امروز محصول شكاف روزافزون طبقاتي در نظام جهاني مبتني بر روابط توليد سرمايه داري است كه با نام ليبراليزم، مجوز چپاول تهيدستان، مناطق حاصلخيز از منابع كاني و نباتي، و انسان هايي را صادر مي كند. 

شكاف روزمره طبقاتي در سطوح ملي و بين ملل، ساختارهاي اليگاركيك يا انحصارهاي مالي را فراهم مي آورد كه در آن چند صدنفر غول هاي با شاخ و دم، بر ميلياردها انسان در جهان حكمراني مي كنند. امپراتوري هاي جديد، روشهاي جديد بهره كشي و كشتار انسان را در پيش گرفته اند.
منبع: 
http://l1l.ir/15f1

برخي منابع مالي سران كشور در خارج
http://l1l.ir/15f0

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: