۱۳۹۷/۹/۱۴

پدیده هراس: بازداشت تا خودکشی حکومت خواهانه

🤫حکومت های استبدادی اگرچه همواره با روشهای تهدید و تطمیع حیات خود را ادامه می دهند و هراس یکی از مهمترین ابزارهای اعمال سلطه و هژمونی حاکمیت های مستبد و بخصوص با وجه دینی است ولی این هراس تیغی دو لبه و دارای کارکردی دو‌گانه است.
بدین معنا که اگرچه حکومت مستبد دینی در پی ایجاد هراس در بین مردم و روشنفکران آنان است، همزمان از صدای اعتراض و هرگونه تنفس فکری و اندیشه ورزی نیز هراس دارد. در فرهنگ استبداد، هراس، باکتری است که برای هر دو حاکمیت و جامعه کشنده است.

🥶بی تردید اهمیت حیاتی هراس در بقا و ممات حکومت های استبدادی ناشی از ماهیت غیردمکراتیک بنیان های حکومت هایی از این دست است. فقدان اعتماد بین مردم و حکومت، عدم نمایندگی افکارعمومی در حکومت، راهبری نظامی و امنیتی بجای مشارکت جویانه و توسعه خواهانه، و هراس از اعتراض سبب می شود که بدنه حاکمیت دستخوش نوعی فوبیای سیاسی گردد. این فوبیا سبب می شود که نظام استبداد دینی از هرگونه حرکتی حتی صدای اعتراض و نقد های کارشناسی نیز هراس داشته باشد. 

😨کابوس شبانه روزی نظام های استبدادی چنان بستری فراهم می سازد که در آن، نهادهای امنیتی و انتظامی و نظامی علاوه بر لاپوشانی فساد درون ساختی، بسوی کنترل هرچه بیشتر کوچکترین کنشگری و اندیشه گری می شتابند. فوبیای فروپاشی و از دست دادن نهاد قدرت چنان است که تشکل ها بزرگترین سم حیاتی تلفی شده و از هم فروپاشیده می شوند. در همین راستا تشکل های کارگری تا معلمان، سیاسی تا دانشجویی، و صنفی تا حرفه ای فرصتی برای ظهور و فعالیت نمی یابند. 

😎در فضای رعب و وحشت نظام های استبدادی و بخصوص حکومت دینی در ایران، اتهام همکاری با دشمن، دین ستیزی، تشویش افکار عمومی، ارتداد، جاسوسی و .. دهها برچسب های دیگر نسخه های دیرین و نخ نمایی است که همواره برای سرکوب مخالفان و درمان کابوس مستبدان استفاده می شود. در همین راستا احضار، زندان و بازجویی جمعیت شناسان کشور نیز ادامه همین فوبیای استبداد و توهمات ناشی از آن است. دستگیری و سرکوب جمعیت شناسان پس از بازداشت و قتل های زنجیره ای متخصصات محیط زیست، اگرچه فوبیای استبداد را بطور موقت فروکش می کند ولی این فوبیای ساختاری تا روز مرگ مستبد با اوست. 

🔔در پایان تنها هشدار و دلنگرانی موجود قربانی شدن افراد متخصص و انسان هایی است که زیر عنوان هراس مستبدان، یا کاردآجین می شوند یا به خودکشی های حکومت خواه مجبور می شوند! بازداشت جمعیت شناسان متخصص در کشور ادامه همین نگرانی هاست و امید است با هشیاری نهادهای رسانه ای، صنفی و علمی، و حقوق بشر بتوان از وقوع فجایع جدید دیگر در پرونده استبداد دینی جلوگیری کرد.    
http://bit.ly/2Ef6LdV

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: