۱۳۹۶/۱۱/۸

جنایت بدون مکافات؛حکومت مجرم!

سالهای پس از انقلاب وقایعی دست داد که نمونه های تاریخی آنرا کمتر می توان یافت. جنایت های دهه شصت و کشتار سراسری بیش از ۶۰ هزار از دگراندیشان، کشتار میلیونی جوانان در جبهه های جنگ تحمیلی حکومت دینی به مردم، اعدام دهها هزار زیر عناوین جرایم اجتماعی در طی چهار دهه، حبس صدها هزار قربانیان عملکرد غلط مدیریت اقتصادی و اجتماعی در کشور، و ترورهای حکومتی در داخل و خارج از یکسو و تزریق فقر و نابسامانی در جامعه و ترور‌ اقتصادی میلیونها نفر زیر نام تهیدستان و حاشیه نشینان از سوی دیگر تنها یک روی جنایت عظیمی است که بوقوع پیوسته و می پیوندد. 


♨️در‌کنار این جنایت ها، افراد زیادی در بدنه حاکمیت سبب ساز آن بوده اند که شرح حال و طرح نام آنان، فهرست بلند و بالایی می شود که سر دیگر آن ناپیدا خواهد ماند. در این میان نام مستعار و‌ واقعی "سعید" نمادی است که در صدر جنایتکاران و مجرمان حکومتی قرار دارد. دامنه این جنایت از سعید امامی در ترور‌ دگر اندیشان تا سعید طوسی‌ در تجاوز و ترور شخصیت و روان کودکان؛ و از سعید عسگر تا سعید مرتضوی سارق اموال ملی و جلاد کهریزک و خبرنگاران چنان پیوستار عریض و‌ طویلی ساماندهی شده است که خود به ظهور پدیده حکومت مجرم منجر شده است. 

♨️این پدیده را می توان حکومت ترور یا حکومت مجرم نام گذارد که مسیول پروژه فروپاشی جامعه مدنی است. در چنین ساختار فکری و عملی، جامعه مدنی، باز و برابر بزرگترین دشمن حکومت دینی است که جامعه ای بدوی، نابرابر و مطیع حاکم شرع یا ولایت فقیه می داند. تجاوز به حقوق دیگران و زنان و کودکان از ابزارهای خشونت آمیزی است که با هدف سرکوب، عیاشی و الواطی گری به رسمی معمول در جرایم حکومتی تبدیل شده است؛ جنایاتی که همچنان بدون مکافات ادامه دارد. 
http://l1l.ir/3-mb 

علی طایفی
https://telegram.me/alitayefi1ف

هیچ نظری موجود نیست: