۱۳۹۵/۱۱/۸

اصحاب علم يا اصحاب كتاب📖

 📉ركود تورمي گسترده اي در فضاي علمي، علوم اجتماعي و جامعه شناسي در ايران امروز حاكم است بدين معنا كه اگرچه كميت در برخي حوزه ها و نزد كساني روبه افزايش است ولي كيفيت كتب منتشر شده اغلب نازل است
. فضاي دانشگاهي پس از انقلاب بويژه پس از قلع و قمع دانشگاهيان از تيغ شوراي انقلاب (ضد) فرهنگي تدريجا بسمتي گراييد كه همگان همه چيز تدريس كردند از انسانشناسي زيستي جسماني تا مباني  جامعه شناسي؛ و از تاريخ تفكرات اجتماعي در اسلام تا نظريه هاي جامعه شناسي.

📈تورم مربيگرايي از يكسو، وفور گشايش دانشگاه ها و تاسيس رشته هاي مختلف و تورم تربيت دانشجو در تحصيلات تكميلي از سوي ديگر؛ در كنار ورود دانشجويان و اساتيد بهره مند از رانت هاي تحصيلي با سهميه هاي مختلف جنگي و رنگي، و دولتي، مديريتي و امنيتي در نهايت سبب ركود علم، و تورم دانشجو، مدرس، دكترا و فوق ليسانس  گرديد.
@alitayefi1 
📚در طي مرور زمان، ضرورت ارتقاي رتبه هاي علمي و پژوهشي سبب ساز افزايش تورم كمي توليد مقالات و كتب به اشكال مختلف شد. طيفي از نسل نورسيده كم دانش و كم بضاعت بدنبال بهره كشي از دانشجويان خود براي تدوين كتب خود رفتند، گروهي به انتشار تزهاي فوق و دكتراي دانشجويان  بنام خود اهتمام كردند، و عده اي نيز با امكان و آشنايي به زبان هاي غير فارسي از مزيت مطالعه سرپايي و درازنويسي بمقصد توليد كتاب، انباني از صفحات را به بازار فارسي و انگليسي روان ساخته اند كه اگر سي كتاب درطي ١٥ سال عمر علمي شان توليد كرده اند، چه بسا بتوان آنرا در سي يادداشت خلاصه كرد. 

💥افزايش تب تحصيل براي ارتقاي طبقاتي و ورود به بازار كار، همزمان با افزايش تب نگارش بجاي تحقيق و تفحص نهايتا فضاي تب آلودي از رقابت، كشمكش، روابط غير حرفه اي، باند/پارتي بازي و فساد اداري/علمي را ايجاد كرد كه در آن آثار گرانقدر طيف كوچك در حاشيه دانشگاه مانده نيز بچشم نمي آيد. 
@alitayefi1 
🔥تب آموزش بجاي پژوهش، توليد خانگي كتاب و مقاله بجاي توليد كارخانگي حاصل از تحقيق در جامعه و غليه كميت توليد بر كيفيت آن منجر به ايجاد فضاي كاذب علمي و همچنين توليد شبه علم هايي گرديد كه بنظر مي رسد كمترين سطح از ايده هاي نوين و نظريه پردازي را مي توان در آن يافت. كتبي كه به روايت علم جهاني، كمترين نقل قولها از آن شده و سالانه با تيراژ بسيار اندكي وارد بازار كتاب شده ولي در بازار علم جايگاهي نمي يابد. 

🥀آفت اين تب توليد دامنه گسترده اي را نيز در برمي گيرد و فرد شاغل در دانشگاه يا  مراكز پژوهشي با چهل سال سن، ٤٥ كتاب منتشره ثبت مي كند و حوزه هاي آن از ورزش، آموزش، علم، معرفت، تاريخ، سياست، دين و.. در نوسان است. بحران علمي جامعه ايران امروز بويژه در علوم اجتماعي و جامعه شناسي مي تواند از منظري محصول همين كاستي ها و توليد شبه علم و علم دروغين باشد كه بشدت فراگير شده و فضاهاي آموزشي و پژوهشي را نيز در بر گرفته است. 

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: