۱۳۹۵/۴/۲۸

تجاوز جنسي در جامعه متورم از اخلاق!


ايران امروز را مي توان به جرات مهمترين دوره تاريخي دانست كه در آن بيشترين داعيه اخلاقي از سوي حكومت و مردم صورت گرفته است، اين تورم اخلاق و اخلاقي سازي جامعه البته زماني رخ مي دهد كه مي توان گفت بيشترين ميزان تجاوزهاي جنسي نيز رخ مي دهد. امري كه مي تواند دوچهرگي عميق و ساختاري فرهنگ و سياستي را بنمايش بگذارد.
در بين مجموعه دلايلي كه مي توان براي شيوع امر تجاوز جنسي برشمرد برخي دلايل چه بسا داراي اهميت ساختاري است:

-تضاد مدرنيزم بدين معنا كه با حضور بيشتر زنان در جامعه، ساختار مردسالار در جامعه توان پذيرش اخلاقي و انساني مشاركت و حضور اجتماعي زنان را بر نتافته و به شنيع ترين وجه با آن رويارو مي شوند،
-بي درايتي مديريت اجتماعي در كشور كه در برخورد با مسيله تجاوزهاي جنسي قاطعانه برخورد نمي كند و با تسامح و دوگانگي در شعار و عمل، زمينه وقوع بيشتر اين مسيله را فراهم مي سازد،
-تاكيد بر پوشاندن زنان و حجاب اجباري و راندن زنان از جامعه، زمينه سوء استفاده مردان تربيت ناشده در روابط انساني اجتماعي از دختران/زنان و كودكان و پسر بچه ها را بيش از پيش تقويت مي كند،
-لاپوشاني مسيله تجاوز زير عناوين ناموسي و اخلاقي زمينه عدم طرح و ثبت شكايات مربوط به تجاوز مي گردد، بدين معنا قرباني تجاوز در صورت علني شده تجاوز، زير فشار و طرد اجتماعي گسترده اي قرار مي گيرد،
-بحران جنسي در جامعه كه خود محصول انسداد روابط اجتماعي است، بسترهاي مناسب تجاوز بجاي تعامل جنسي ميان گروههاي جنسي مختلف را فراهم مي سازد،
-تجاوزهاي درون روابط فاميلي و خانواده از زمره تجاوزهايي است كه بدليل نارسايي نظام قضايي و حقوقي كودكان در جامعه،كمتر محل توجه و شكايت قرار مي گيرد،
-بخش بزرگي از تجاوزهاي جنسي عليه همجنسگراياني رخ مي دهد كه نظام حكومتي در عدم برسميت شناختن انان و حقوق اجتماعي شان، فضاي مناسب تجاوز جنسي به آنان را مهيا مي كند.
بر اين ليست دلايل ديگري هم مي توان افزود ولي مهمتر از همه بيان اين امر است كه تا زمانيكه حقوق گرايشهاي جنسي مختلف و آزادي رابطه انساني بين آنان در جامعه فراهم نشود، نظام خشن مردانه در جامعه ايران خشونت را بر تن و روان زنان، ديگرباشان جنسي و كودكان اعمال خواهد كرد.
ع ط
كاشانه ام در تلگرام هم أمده است
https://telegram.me/alitayefi1/27
http://ourdoctor.blogfa.com/post-1465.aspx
http://noandish.com/fa/news/44050/parseek

هیچ نظری موجود نیست: