۱۳۹۰/۱۰/۶

کودکان بم!

زبان آتشين آنان
 تا هزاران سال پس از آن هولناکترين واقعه
هماره بران و تيزان
خواهد پرسيد:
 آی بزرگان قوم وصاحبان قدرت بی قدر!
برما چه کرديد؟
روياهای ما راتوان پاسخ گفتن نداشتيد
جانهايمان را نيزستانديد!
کوته بينان وکوته قامتان روزگارتلخ دروغ ونيرنگ
آينده را به کام مرگ فرستادند
وشيون هزاران مادروپدر را به نظاره نشستند!
و بی شرمانه تنها آه گفتند و
چند صباحی ديگر
قصه مرگ آرزوها وآرمان هارا
به طرفه ناز قدرت وبازی سياست
به فراموشی سپردند!
بم!
شاهدزنده شهوت قدرت شيران بی يال واشکم ودم است!
شيران بدسگال خفته در بيشه قدرت
قدرتی ايستاده برناسپاسی وراهزنی وغفلت!.
کودکان بم!
آينده از آن شماست
وشرم وننگ کوته بينی وقصور ازآنان!
دستان کودکانه تان را به هم گره زنيد
وخيره درافق های نه چندان دور
بم ناله هاتان را به آواز آزادی سرکشيد

هیچ نظری موجود نیست: