۱۳۹۰/۵/۲

وضعیت حقوق کودک در ایران


سخنرانی در گروه فعالان حقوق بشر در آلمان
این سخنرانی در دوسال گذشته به همت کانون دفاع از حقوق بشر پیرامون بررسی وضعیت حقوق کودکان در ایران صورت گرفت که فایل های صوتی آن در قسمت های زیر قابل دسترس استقسمت نخست
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
پاسخ به پرسش های حاضران

هیچ نظری موجود نیست: