۱۳۹۰/۴/۲۲

درباره کتاب جامعه شناسی فرار مغزها

گفتگو درباره انتشار کتاب
جامعه شناسی فرارمغزها درایران عنوان کتابی ست در ۱۷۰ صفحه ازعلی طایفی، جامعه شناس ایرانی که در مالمو زندگی می کند.
این کتاب نتیجه ی پژوهشی چندساله در داخل و خارج ایران است که توسط نویسنده انجام شده و هفته ی گذشته انتشارات فروغ در آلمان آن را منتشرکرد
در پیشگفتار این کتاب آمده است: فرار مغزها یا گریزنخبگان یکی از مهمترین پدیده هایی است که ازسالهای وقوع انقلاب سال ۵۷ تا امروز بعنوان یک مسئله اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صدمات بسیاری را به جامعه درحال تحول ایران وارد کرده است. درحال حاضرجامعه ایران درصدر کشورهای مهاجر فرست و مهاجر پذیر جهان قرار دارد...
این ویژگی امکانات و محدودیت های بسیاری را نیزبدنبال دارد. دراین بین خروج متخصصان که آگاهانه ازآن به فرار مغزها یاد می نمایم، آثار زیانبارتر و درعین حال فرصت های بسیاربیشتری را فراروی توسعه جامعه ایران نهاده است. با این وصف علیرغم کمیت بسیار و کیفیت گسترده این معضل، درطول سالهای اخیر این پدیده کمتر مورد بررسی تجربی و نظری قرار گرفته و گاه آگاهانه مغفول واقع شده و از زعم بسیاری خروج دگر اندیشان، برای نظام سیاسی کشور دارای کارکردهای مثبت نیز بوده است!

هیچ نظری موجود نیست: