۱۳۹۶/۱۱/۹

خیانت جنسی، ضرورت باز تعریف مفهومی

⁉️خیانت جنسی چیست؟ خاین کیست؟ آیا خیانت امری ارزشی است؟ آیا خیانت راه گریزی برای عشق ورزیدن است؟ ایا خیانت مذموم است؟ چرا پدیده خیانت روی می دهد؟ آیا خیانت امری مردانه است یا زنانه و آیا امری انسانی است بدون نسبت جنسیتی؟ آیا خیانت تعبیر افراطی از یک رابطه نیست؟ ایا خیانت مفهومی نیست که باید آنرا باز تعریف کرد؟

🖤خیانت در ادبیات مردسالارانه یعنی خیانت زن! خیانت در ادبیات متعارف تعبیر بسیار تند و اخلاقی/حقوقی از یک قرارداد است. خیانت در واقع و بمعنای دقیق خود نوعی عدم وفاداری به پیمانی است که میان دو نفر یا چند نفر منعقد می شود. مردان بسیاری در ساختار مردانه خانواده قرارداد زناشویی را یکسویه بهم می ریزند ولی جامعه و هنجارهای مسلط مردانه منعی برای آن پیش بینی نکرده و این کنش تبعات اخلاقی و حقوقی متناسب با زنان را بدنبال ندارد. از همین روست که عبارت خیانت نیازمند بازنگری در مفهوم و مصادیق است.

 ⛔️اگر نظام خانواده ایرانی آن چنان ساختاری داشته باشد که هر زوج هر آینه که عشق و میل به زندگی مشترک را از دست دادند بتوانند جدا شوند، آیا نرخ "خیانت" روبه کاهش نمی نهد؟ آیا دیگر مفاهیمی از این دست رنگ نمی بازند و خشونت های مردانه حاصل از آن از بین نمی رود؟ این روند توسط رویکرد دینی اجتماعی بشدت مقابله می شود، روندی که مردان متولی دین بر حفظ و بازتولید آن پای می کوبند. 

❇️بحث در بازتعریف مفاهیم در زبان و ادبیات امری است که با شورش به خود واژه آغاز می شود. هر میزان برخورد ذهنی با یک امر واقع اجتماعی فقط دلخوش کردن مدعی آن و نهادینه کردن خشونت حاصل از مقاومتی جاهلانه است. مفهوم خیانت در جامعه ایران، فراتر از بی وفایی است. برای فروکوفتن ستم جنسیتی باید فضای اجتماعی را چنان مساعد تغییرات ساختاری خانواده ساخت که انحراف از نرم و معیارهای مسلط آن به بازتولید مفاهیم و رفتارهای خشونت بار منجر نشود. 

علی طایفی
https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: