۱۳۹۶/۵/۱۳

نقد درون ساختي طرح كارورزي بجاي لغو

طرح كارورزي در برنامه اشتغال فراگير، عليرغم كاستي هاي قابل توجهي كه از دو منظر درون ساختي و برون ساختي مي توان بر آن وارد داشت (مواردي از آن نيز در بيانيه زير از سوي كنشگران مورد اشاره قرار گرفته است)، داراي كاركردهاي مثبتي نيز هست كه نمي توان بدان بي توجه ماند.
نقد اين برنامه پيش از اجراي آن و نمايش ضعف هاي دروني اين طرح اجرايي از يكسو و استناد به ضعف هاي ديگر موجود در ساختار بخش هاي اقتصادي و اجتماعي كه اين طرح در مسير تحكيم آنها حركت مي كند، از سوي ديگر، مي تواند زمينه هاي كاركرد مثبت اجراي اين طرح براي سودمند سازي ساختار بازار كار و كاهش بيكاري را فراهم سازد. برخي از اين ابعاد مثبت برنامه كارورزي چنين است:

🔧اين طرح كه عمدتا برگرفته از ساختارهاي سوسيال دمكراتيك و مبتني بر نهاد و دولت هاي رفاه اجتماعي، روشي است كه در كشورهاي اروپاي غربي و بويژه شمالي توانسته است بطور نسبي به شكاف ميان بخش هاي آموزش و اشتغال پاسخ دهد. در اين كارورزي، فردِ دانش آموخته از مجموع آموخته هاي نظري و ذهني، بسوي آزمون تجربي و عيني آن ها در بازار كار سوق داده مي شود تا بتواند علاوه بر آزمون يافته هاي نظري، به تست توانايي و سازگاري روحيات و توان خود در فضاي شغلي مربوطه نيز بپردازد.

⛱كارورزان در طرح مشابه در اروپا، اساسا توسط دولت و ادارات كار مورد حمايت قرار مي گيرند و بعنوان نه يك نيروي كار استخدام شده بلكه نيروي انساني آموزش ديده در مسير فرايند اشتغال قرار مي گيرند تا با انطباق آموخته ها و واقعيت، توانايي خود را براي جذب در محيط كار نشان دهند. در اين رهگذر، يك كارورز نيز از قابليت هاي خود آگاه شده و قبل از پيوستن به صف بيكاران چه بسا بتواند مسير آموزش و گرايش شغلي و آموزشي خود را تغيير دهد.

🚗كارورزان طرح مشابه در اين ممالك داراي بيمه حوادث حين كار بوده و بيمه بيكاري شامل آنان نمي شود زيرا هنوز بعنوان نيروي كار وارد بازار كار نشده اند. اين كارورزان در درون ساختارهاي موجود همچنان در فرايند آموزش قرار دارند و ضمن دريافت كمك هاي هزينه زندگي توسط دولت زير همين عنوان، بنوعي مشغول تحصيل در فضاي كار بجاي فضاي آموزشي اند. سطح جبراني زندگي اين افراد در صورت لزوم از نهادهاي ديگر خدمات و رفاه اجتماعي قابل تامين است كه مكمل هاي اوليه را براي همگان تامين مي كند. 

🎬طرح كارورزي درجاي خود نقش ترميمي در رفع شكاف ساختاري نهاد آموزش و اشتغال را ايفا مي كند. اين شكاف در جامعه ايران بمراتب عميق تر و گسترده تر از آن چيزي است كه در اروپا مي توان سراغ گرفت. نقد برنامه كارورزي اگرچه يك ضرورت است ولي متوقف ساختن طرح هاي توسعه اي درون ساختي، نمي تواند راهكار مطلوبي در بهبود ساختار طبقاتي، بيكاري دانش آموختگان، و كارآمد سازي ساختار آموزش و اشتغال تلقي شود. 

🎯فقدان نظام رفاه و تامين اجتماعي فراگير و موثر، ساختار نابرابر و ناكارآمد توزيع يارانه ها، فقر نيروي كار، ضعف نظارت بر اجراي صحيح قانون كار و نظام هاي استخدامي، عدم پوشش فراگير بيمه بيكاري، ضعف در اجراي تامين حداقل دستمزها و قراردادهاي استخدامي و .. مسايل نظير آن از جمله كاستي هايي است كه از زمره مسايل و ضعف هاي ساختاري نظام اقتصادي اجتماعي مسلط در جامعه ايران است. 

⚓️استناد به ضعف هاي مذكور منتج به اين گزاره مي شود كه كليت اين نظام نيازمند تغيير خواهد بود كه در نگاه درون ساختي نمي تواند راهكار برون رفت از بحران هاي ساختاري باشد. از اين منظر بيانيه مذكور با نگاهي ضدساختاري به تحليل و نقد طرح كارورزي در درون ساختار پرداخته است، نقدي كه شامل كليات نظام نابرابر و غير انساني ساختار مسلط در مناسبات اقتصادي ايران نيز مي شود. 
http://l1l.ir/23l3

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: