۱۳۹۶/۴/۱۴

فضاهای بی دفاع شهری و خشونت

یکی از چالش های کنونی حیات شهری، وجود ناهنجاری های اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز شهروندان است. یافته های پژوهشي زير نشان می دهد میزان بروز خشونت های شهری در فضاهای مختلف شهری به یک میزان نیست و فضاهای بی دفاع شهری به سبب ویژگی های کالبدی و اجتماعی به صورت بالقوه پذیرای خشونت هستند و بستری مطمئن برای فعالیتهای امنیت زدا و خشونت آمیز فراهم می کنند. 


😱از اين منظر فضاهاي شهري و حاشيه هاي آن همچنان فضاهاي بي دفاع هستند بطوريكه خشونت هاي مختلف نسبتا تمامي اين فضاها  را در برگرفته است. براي تاييد اين فرض شواهد مربوط به خشونت هاي جنسي خياباني عليه تقريبا همه زنان از گروه هاي سني و اجتماعي مختلف، حضور كودكان خياباني در اقصي نقاط فضاهاي شهري، روسپيان، معتادان و ساير آسيب ديدگان اجتماعي در معابر شهري كافي است تا بتوان گفت تقريبا همه فضاهاي شهري به فضاهايي بي دفاع براي اقشار فقير و بي دفاع تبديل شده است.

💀علاوه بر اين، فضاهاي شهري براي قشر بزرگي از دختران در خيابان با حضور نيروهاي انتظامي در كنترل نحوه پوشش، صحنه ديگري از خشونت رسمي/حكومتي است كه در تحقيقات مشابه زير، مغفول مانده است. حضور بيسامان روسپيان و جويندگان آن در معابر اصلي شهري و ناامني زنان تن فروش در رويارويي با مردان متقاضي از يكسو و نيروي انتظامي در تعقيب و تهديد آنان از سوي ديگر، بخش بزرگي از ميادين و مراكز شهري را به فضايي بي دفاع و تهديد آميز براي زنان تبديل كرده است. 

👹كودكان خياباني، زباله گرد، دستفروش، دوره گرد و متكدي از زمره قشر وسيع اجتماعي هستند كه در همه شريانهاي زيست فيزيك شهري حضور داشته و اساسا حضور كودكان در خيابان بجاي فضاي امن خانواده و مدرسه، فضاهاي شهري را به بي دفاع ترين فضاي زيستي مبدل ساخته است. با اين اوصاف، اصولا فضاي شهري و حاشيه شهري، ناامن ترين فضاي زيستي براي اقشار اجتماعي آسيب پذير محسوب مي شود. مي توان گفت بخش بزرگي از فضاهاي شهري به فضاهاي بي دفاع مبدل شده اند خواه در زير تهاجم نيروهاي امنيت زداي حكومتي يا ساير اقشار اجتماعي بويژه مردان.

💡در اين پژوهش، ابعاد خشونت شهری در چهار مؤلفه خشونت روانی، خشونت فیزیکی، خشونت اقتصادی و خشونت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته است که در ٢٢ نقطه شهر تهران در قالب فضاهای بیدفاع و فضاهای با دفاع اجرا گردید. تعداد ٤٤٠ نفر از شهروندان تهرانی نمونه تحقیق را شامل می شوند که از پنج حوزه شهری شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران برگزیده شدند. 
http://l1l.ir/1vrq

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: