۱۳۹۵/۷/۱۰

ايدئولوژي استانداردسازي كودك


در نظریه های مربوط به جامعه شناسی کودکی، بسیاری از جمله تامسون بر این باورند که خشونت و کنترل در نهادهای اجتماعی برای اعمال یک سلیقه، یک نگرش، یك رفتار و یك نظم تعریف شده مشخص همه بدنبال استاندارد سازی انسان است.

 بزرگسالان و سیاستگذاران آموزشی و اجتماعی برای حفظ نظم كهن خود، کودکی و طغیان گری آنان دربرابر ارزشها و هنجارهایشان را بر نتابیده و آنرا تهدیدی بزرگ علیه جامعه، ساختار قدرت و نظامات امنیتی و فرهنگی خود می بینند. نظام هایی که منافع همه مدافعان آنرا بندبال دارد. 

استانداردسازی کودکان از همان کودکی در خانواده شروع و درمدارس اشکال نظام یافته تری بخود گرفته و در نهایت انسان های ازخود بیگانه ای را تربیت می سازد که بی تردید در آینده بزرگسالی با بحران های روانی و اجتماعی بسیاری روبرو خواهند شد. 
@alitayefi1 
چوب الف در تمکین، تربیت و اطاعت پذیری در ساختار آموزشی و پرورشی در جامعه ایران زمانی که راههای منطق و مذاكره و دعوت به آن به بن بست منتهی می شود، هموار ساده ترین و موثرترین راه برای القای الگوهای بزرگسال و از بالا به پایین بوده است. کودک آزاری براساس آمارهای اعلا شده در بیش از 67 درصد خانواده ها صورت می گیرد و اگرچه در مدارس طی مصوبات سالهای اخیر تنبیه کودک درمدارس ممنوع شده است ولی سرکوب رای و روان در این ساختار همچنان ادامه دارد. 

ساختار كودكي در جامعه امروز ايران بشدت تکان دهنده است و در نهادهاي اجتماعي مختلف، واقعیت استاندارد سازی انسان را به نمایش می گذارد. همسان سازي براي نه يكپارچگي بلكه براي اعمال هژموني جامعه كهنسال و حفظ وضع موجود از مهمترين رويكردها و روشهايي است كه بطور روزانه براي توليد موجوداتي بكار برده مي شود تا هيچ انحراف از معياري صورت نگرفته و ساختار قدرت در أمان باشد. 
@alitayefi1 
در اين رهگذر همه رسانه ها و نهادهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيت بدنبال پروژه استاندارد سازي اند. پرورش نسلي كه همه يكسان بيانديشند سبب ساز بازتوليد جامعه اي خواهد شد كه در آن هيچكس چيزي فراتر از آنچه ساختار رسمي ديكته مي كند. نمي انديشد. اين ايدئوژي بزرگسالي، زمينه مرگ پويايي و اعتلاي نسلي جامعه را مهيا مي كند.

آغاز سال تحصيلي در مدارس كشور ادامه همين پروژه است كه بطور ساختمند و متشكل در اين مسير اجرا مي شود. اين پروژه البته با مقاومت هاي جدي از سوي نسل جديد روبروست خواهد از طريق شكستن ارزشها و هنجارهاي منسوب به اين ساختار هژمونيك و خواه با مبارزه و تلاش همزمان در كنار نهادهاي كارگزار پروژه استاندارد سازي. 

علي طايفي
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: