۱۳۹۵/۶/۹

💭 جامعه شناسي بهشت


در اين مقايسه كوتاه قصد دارم به مصاديق عيني و تجربي بهشت و از منظري ديگر جهنم از بعد اجتماعي بپردازم. صرفنظر از همه روياپردازي هاي أديان و باورمندان صنعت دين كه در جهاني ديگر دنبال بهشت هستند و به بازتوليد ناراست اطلاعات پيرامون آن مي پردازند، در جهان زميني مي توان دو كشور ايران و مثلا سويد را بعنوان الگوهاي نسبي و مفروض دوگانه بهشت و جهنم  مقايسه كرد.
اين مقايسه از آنرو داراي اهميت است كه حكومت ايران بيشترين درصد استفاده از واژه و وعده هاي بهشت و مجازات جهنم را بكار مي برد و دولت سويد اساسا در طَي سال يكبار هم نامي از بهشت و جهنم نمي برد. در اينجا قصد دارم برخي شاخص هاي اجتماعي را در اين دو كشور مقايسه كنم تا ببينيم بهشت و جهنم روي زمين كجايند:

🔗فقر. سي درصد مردم ايران گرسنه بوده و در سوء تغذيه و سوء مسكّن بسر مي برند. در سويد صد درصد افراد مقيم در كشور داراي حداقل هاي مسكن، غذا، پوشاك، آموزش و بهداشت و درمان و همه تحت پوشش دولت رفاه هستند .
🔗روسپيگري: در ايران روسپيگري ممنوع است ولي زنان روسپي در بين اقشار سني و قشري مختلف وجود دارند كه برخي رقم آنان را دهها هزار نَفَر مي دانند. روسپيگري در سويد ممنوع است و خريداري سكس در جامعه مجازات مي شوند، آمار روسپيگري در سويد بصورت رسمي و غيررسمي بشدت اندك است.
🔗اعتياد. در ايران نزديك  ٣-٥ ميليون نَفَر معتاد وجود دارد و يكي از قطب هاي توزيع مواد مخدر محسوب مي شود. سويد داراي حدودا پنجاه هزار نَفَر مصرف كننده مواد مخدر است.
🔗قتل و خشونت. در ايران روزانه هزار نَفَر بطور غير طبيعي مي ميرند كه حدود ده درصد آن محصول قتل  است. در سويد  سال گذشته حدود ١٠٠ نَفَر به قتل رسيده اند.
🔗آموزش. حدود سي درصد جامعه ايران داراي سواد موثر نبوده و نهضت سواد آموزي قرائتي هنوز برقرار است. در سويد نرخ بيسوادي تقريبا صفر است و آموزش عمومي و حتي عالي رايگان است. 
🔗برابري جنسي. كشور ايران هنوز درگير مو و پوشش زنان بوده و سالانه هزاران ميليارد صرف پوشش تن و موي زنان و كنترل روابط جنسي مي شود هرچند نابساماني روابط جنسي در ايران بيداد مي كند از تجاوز، بچه بازي، روابط جنسي فراتر از روابط زناشويي تا پايمال بودن حق دگرباشان جنسي. اما روابط جنسي در سويد باز بوده پوشش دختر و پسر كاملا آزاد بوده و بدون نهادهاي امر بمعروف و نهي از منكر، نرخ برابري جنسي/جنسيتي در سويد در بالاترين رتبه جهاني قرار دارد.
🔗 مشاركت سياسي. درايران با قريب ٨٠ ميليون جمعيت تعداد نمايندگان مردم در مجلس كمتر از ٣٠٠ نَفَر است درحاليكه در سويد با ٩ ميليون نَفَر جمعيت قريب ٣٤٠ نماينده بصورت استاني/محلي انتخاب مي شود. احزاب را در ايران دولت مي سازد ولي در سويد اين احزاب هستند كه دولت را مي سازند. 

بنظر مي رسد كشور سويد با كمترين باور به دينمداري، بيشترين آزادي ديني را به مردم و حتي مهاجران مسلمان خود داده و با كمترين سخن از بهشت آسماني، بهشتي زميني براي ملت خود ساخته است. در آنسوي اين مقايسه، كشور و حكومت ايران بيشترين سخن و وعده بهشت اسماني را مي دهد ولي در واقع به تعبير پوپر جهنمي بيش در زمين براي مردم مؤمن خود نساخته است جايي كه فقط براي صاحبان قدرت و ثروت بهشتي در درون جهنم محسوب مي شود. 

علي طايفي
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: