۱۳۹۵/۴/۱۲

جامعه ايران رو به محافظه كاري ميل دارد


دهه شصت در اوج افزايش نرخ رشد جمعيت دهه پنجاه و سپس طَي دهه هاي بعدي كه تا امروز و يك دهه ديگر در قرن ١٥ خورشيدي ادامه خواهد يافت، مسيله جواني مهمترين مسيله اجتماعي و جمعيت بود. اما بنظر مياد با افزايش بهداشت و درمان از يكطرف و افزايش طول مدت عمر و همچنين كاهش نرخ باروري، گرايش جمعيت ايران به #سالمندي است.

 در دهه ١٤١٠ خورشيدي بخش بزرگي از جامعه ايران سالمند بوده و ميانه سني به بالآي سي سال خواهد رسيد. 
چنين جامعه اي خصوصيات خاص خود را خواهد داشت:
محافظه كار و يادش پذير خواهد بود
گذشته گرا و هويت ياب خواهد بود
تغيير گريز و پراگماتيست خواهد بود
بدنبال سلطه #سن_سالاري خواهد رفت
جنبش هاي اجتماعي كرخت و بيحال خواهند شد
و سأختارهاي موجود آن زمان بيشتر متصلب خواهد شد.
https://telegram.me/alitayefi1
اين پيشفرض ها و براوردها همه گواه از اين دارد كه جامعه سالمند، جامعه اي كم توان و ثبات جوست و #شيخوخيت پدرسالارانه در ان دوباره بازتوليد خواهد شد. 
اينهمه در شرايطي است كه در حال حاضر نيز كه جامعه ايران جوانسال هست، ساختار حكومت و بروكراسي در آن و در نهايت انديشه هاي فرهنگي و ديني مسلط در جامعه هنوز مبتني بر #پير_سالاري است.
مصاحبه من با كنكاش را در اينجا ببينيد 

هیچ نظری موجود نیست: