۱۳۹۰/۴/۱۱

ارام من
درون قلبمي ارام من باش
تو چون روح مني، جانان من باش
مرو از اندرون، بيتو بميرم
بمان همراه من، سامان من باش
ترا جانان بنامم دردل خويش
تو هستي مني،سوداي من باش
مرا هرگز نبود اين صوت اقخم
بمان، نغمه سراي جان من باش
ترا از عطر گل پيچيده اند جان
بمان درپيش من، همکام من باش
ترا جامعه شناسي ميدهم نام
مرا نام تویاران، نام من باش
ترا آن دوست و جوجش ياد باشد
مرو اي جوجه من، عمر من باش
اگر گويم به آن دوست ديرين
بگويد مرترا با اين علي باش
بيا جان و مي و دل در ساغر آريم
بیا ماه من، نور شب تار من باش

هیچ نظری موجود نیست: