۱۳۹۸/۴/۲۳

زنان ایرانی چندبار مستضعفند!💁🏻‍♀️مروری بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، حقوقی و قضایی، سیاسی، علمی، سیاستی از یکسو و وضعیت آنان از منظر حقوق بشر، خشونت در جامعه، تفکیک و تبعیض جنسیتی، زیست قومیتی و منطقه ای، و حقوق شهروندی چنان اسفناک است که در مقایسه عمومی با وضعیت مردان در جامعه بحران زده ایران، حاکی است که زنان در استضعاف و فقر و محرومیتی چند برابر نسبت به مردان بسر می برند.


🙆🏻‍♀️شاخص های مذکور اگرچه نشاندهنده رشد تدریجی نقش و موقعیت زنان نسبت به ۵۰ سال گذشته است ولی مقایسه شاخص های رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی آنان نسبت به مردان بخصوص مردان منصوب و منسوب به قدرت دینی و سیاسی نشان از این دارد که زنان همچنان در حاشیه جامعه بسر می برند. بمعنای دیگر در بین جمعیت بیسواد، حاشیه نشین شهری، فقیر و محروم، بی خانمان و معتاد، آسیب دیده جنسی و جنسیتی و اتهام و تحقیر اجتماعی، زنان چندبار بیش از مردان مستضعف بوده و در مراتب اجتماعی پست تری بسر می برند. 

🙋🏻‍♀️راه رشد و توسعه فراگیر، پایدار و مترقی جامعه ایران بدون گشایش فرصت های برابر جنسیتی و افزایش نقش و بهبود موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و جلب مشارکت آنان در این فرایند امکانپذیر نخواهد بود. مروری بر رشد ممالک توسعه یافته نشان می دهد جوامعی از رشد و‌توسعه پایدار برخوردارند که نرخ برابری اجتماعی زنان و مردان در آن بشدت بالا بوده و تمامیت جامعه برای نجات زیست اجتماعی دوشادوش هم مشارکت داشته اند.

https://gourl.page.link/T7hs

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: