۱۳۹۷/۹/۴

روحانیت فریب

سخنان بی محتوای تاریخی بسیاری از جامعه روحانیون شنیده ایم و در تاریخ خوانده ایم از رهبران روحانی ضد مشروطه و ضد جمهوریت تا ضد حرکت ملی شدن نفت و در نهایت در رهبری انقلاب اسلامی تاکنون و در نهایت گویی شهادت تاریخی بر این است که روحانیون علاوه بر فریب دینی، فریبکار سیاسی نیز هستند.
 سخنان اخیر روحانی، رییس جمهوری روحانی نیز در ادامه همین سیاق است. در مقابل این پیام و نقد روحانی باید از او‌پرسید آیا در اسید سوزاندن جسد یک متفکر و کاردآجین کردن نویسندگان و روشنگران جامعه شرم شما مسلمانان نیست؟ ⁧خاشقچی ⁩اولین و آخرین قربانی حکومت های دینی ⁧ممالک اسلامی نیست بطوریکه دکتر سید کاووس امامی و دکتر فرشید هکی، دو‌ جامعه شناس ایران، ⁩آخرین مورد ثبت شده اند.

جامعه روحانیون بی خبرند و چه بسا خود را به تجاهل می زنند که این فرصت تاریخی آخرین ایستگاه قطار فریبکاری دینی در مسیر سیاست است که بخوبی به نمایش ماهیت راستین خود پرداخته اند. جناب ⁧روحانی و روحانیون بر سریر قدرت بدانید که ⁩ تحمیق مردم در این حد نشانه حماقت یک سیاستمدار دینی نیز است.

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: