۱۳۹۷/۴/۱۰

میز مسایل؛ از فردی تا اجتماعی

همه افراد جامعه بشری بطور روزمره با مسایلی روبرو هستند که گاه حجم و ناسامانی این مسایل، گستردگی و ژرفای آن، و ابهام در مسیله یابی و مسیله شناسی، خود به یک مسیله بنیادی تر مبدل می شود که کمتر فردی به صرافت و بداهت آن پی می برد. تله مسایل جایی است که فرد در متن ساختار اجتماعی درگیر مجموعه مسایلی می گردد که گاه بطور گردگشتی و بی حاصل پیرامون مسایل می گردد.
از اینرو قصد دارم در اینجا به ابعاد این مسیله زیر نام میز مسایل بپردازم:

🛎بخش بزرگی از مسایل پیرامون هر فرد در جامعه، در متن ساختار اجتماعی نهفته است. بعبارت دیگر تنه اصلی کوه مسایل فردی، در زیر آب پنهان است. ساختار اجتماعی که فرد در آن زندگی اجتماعی دارد چنان به اتمیزه کردن و فردیت سازی مسایل می پردازد که در نهایت بجای ساختار، کنشگر و فرد را بانی و مسبب اصلی آن معرفی می کند. ساختار مسلط و قدرت حاکم بر آن، با این منفردسازی، بدنبال فرار از تغییر ساختار اجتماعی است. لذا کمتر مسیله ای می تواند فردی و فقط نزد تو یا فرد دیگر باشد. 
@alitayefi1
🕳دیگر اینکه بخشی از مسایل فرد در جامعه اساسا می تواند مسیله نباشد. مسیله دروغین یا کاذب مسیله ای است که گاه توسط فرد و ارزشداوری هایش به یک‌ مسیله تبدیل می شود و بیرون از آن فرد نمی توان مسیله را مشاهده و تجربه کرد. از سوی دیگر برخی مسایل، آفرینش های ذهنی حاکمان ساختار مسلط و اصحاب قدرت است که در راستای تامین منافع آنان و تحکیم قدرت، اعمال و مسیله سازی می شود. از این منظر مسیله واقعی نبوده و بطور کاذب و دستکاری شده، فرد را در تله مسایل در می اندازد. 

📊از بین مسایل متعدد واقعی که فراتر از فرد مشخص می توان در بین افراد دیگر جامعه نیز در یک ‌منطقه قدرت یا فرهنگ مسلط یافت، می‌توان به میز مسایل رسید. مسیله یابی، مسیله شناسی و مسیله زدایی بعنوان سه مرحله سنجشگری مسایل، مهمترین فرایند سامان دهی، دسته بندی و چاره یابی آنهاست. میز مسایل از این منظر دارای سه گونه مسایل می تواند باشد: 
@alitayefi1 
1️⃣مسایلی که فرد می تواند با جستن، شناسایی، دسته بندی و برنامه ریزی شخصی در طی یک دوره زمانی خاص چاره یابی کند. در این راستا مبتنی بر هدف، همه منابع در اختیار فرد، از زمان تا بودجه صرف مسیله زدایی شده و عمدتا می تواند اگر نه بطور کامل بلکه بطور نسبی به راهیابی بیانجامد. 

2️⃣مسایلی که با همت فرد و جلب کمک دیگران و پارامترهای قابل کنترل نظیر مشارکت و‌ تقسیم کار بین فرد و دیگران، اختصاص بودجه و زمان در این بین، نظارت و پیگیری مستمر، و ارزشیابی های دوره ای مبتنی بر برنامه، می تواند راهیابی شود. 
@alitayefi1 
3️⃣مسایلی که هیچ فردی در موقعیت فردیت یافته نمی تواند آنرا چاره یابی کند. این مسایل چنان ریشه در ساختار های کهنه و متصلب حاکم در سنت و فرهنگ، در حکومت و سیاست، و در خانواده و آموزش عمومی دارد که نیازمند یک عزم فراگیر قومی، ملی و ناظر به گذر زمان است تا بتواند به رهیابی مسایل مرتبط بپردازد.

#️⃣در بخش پایانی می توان به مسایلی اشاره کرد که بشدت نامشخص هستند، مسایلی که هنوز هویت مسیله نداشته، فردی و جمعی بودن آن ناروشن است، و کذب یا راستین بودن آن مورد اجماع نیست. این مسایل با گذر از سه مرحله و سه گونه پیش گفته بیشتر متعین می گردند. 
علی طایفی
 https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: