۱۳۹۶/۱/۱۷

بحران عشق در خانواده

خانواده به مفهوم سنتي در ايران معاصر، بشدت روبه فروپاشي است. بنيان هاي اين نهاد اجتماعي ، خواه تحت تاثير تحولات نسلي و اجتماعي در جامعه، خواه ناشي از عملكرد غلط نظام مديريتي كشور در ايجاد مفرّها و راهيابي هاي مختلف در رويارويي با بحران آن، رو به سستي نهاده است.
بنظرم مهمترين عنصري كه منجر به تشديد بحران در ساختار و كاركرد خانواده مي شود، پس از عوامل اقتصادي و فقر عمومي، مرگ عشق و پروبلماتيك شدن زايشِ عشق پويا در آن است.

♣️يكي از نشانه هاي بارز شيوع بحران در نهاد خانواده، مسئله بحران جنسي است. شواهد حاكي است كه مردان متاهل در صدر تقاضاي روسپيگري در كشور قرار دارند. بخشی از اين مسئله گوياي خلاء جدي رابطه جنسي و مبتني بر عشق و علاقه طرفين و در اينجا مردان در خانواده است. 

♠️در فضايي كه عشق در مناسبات سنتي خانواده رو به مرگ مي نهد، روابط جنسي بشكل فراخانواده رو به رشد مي گذارد. زنان و مردان همسر، با نارضايتي ازمناسبات موجود زناشويي، ميل به ايجاد ارتباط عاطفي و عاشقانه در بيرون از روابط زناشويي داشته و بطور پنهاني به ايجاد رابطه با ديگري مي پردازند. اين راهكار، گزينه هاي غيررسمي براي حل معضلات رسمي و آشكار خانواده ی در حال اضمحلال سنتي است.

❣️جستجوگري عشق هاي رمانتيك از ديگر رويا هاي خانواده هاي دربند و بحراني است. ازدواج هاي زودهنگام، ناخواسته و با كمترين شناخت، تجربه عشق هاي رمانتيك براي احياي حس دوست داشتن و دوست داشته شدن از زمره مواردي است كه خانوادهِ درمانده درزنجيرهاي سنت با مسئوليت ها و محدوديت هاي گسترده را بدنبال عشق ورزي هاي رويايي مي كشاند. 
@alitayefi1 
💝خانواده سنتي كه در جامعه اي پويا از نظر مناسبات انساني و اجتماعي، به نظامي بسته و متصلب مبدل و رنگ تقدس بر آن پاشيده شده است، چنان فضاي تنگ و خفقان آوري را بازتوليد مي كند كه اركان خاصه شركاي اصلي آن بدنبال يافتن راههاي بديلِ برونرفت از اين بحران هستند. 

💘فقدان آزادي، برابري و دمكراسي در خانواده نيز مزيد بر اين دلايل، زمينه ساز بي كاركرد شدن بيش از پيش ساختار خانواده سنتي مي گردد. طلاق غيررسمي يا معنوي در سايه و دو چهرگيِ هويت هاي خانوادگي، از عمده نمودهاي ساختاري است كه در آن، آزادي و برابري بويژه براي زنان ،مغفول مي ماند و چهره زيرزميني خانواده ،زمينه ظهور و رشد مي يابد. 

💛نهاد خانواده همچنين از آگاهي اجتماعي و جنسي زنان نيز متاثر است، جايي كه بويژه  زنان در پي برابري حقوق اجتماعي بوده و ستم و تبعيض را بر نمي تابند و در عين حال با نبود برابري در رابطه جنسي، فقدان رضايت در آن و نبود عشق، سند مرگ كالبد بي احساس خانواده را صادر مي كنند.

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: