۱۳۹۵/۱۱/۱۳

سوءتفاهم سياسي و اتحاد مقدس حكومتي

❓سخنان جناب عارف رييس فراكسيون اميد اگرچه سخن تازه اي در بر ندارد ولي در استانه سالروز انقلاب ٥٧ توجه بر اتحاد در آن از سه زاويه قابل تامل است:

الف. تاكيد عارف بر اتحاد و همبستگي كه بنظر او عامل "سوءتفاهم" بين جريانات سياسي آنرا به مخاطره انداخته است مي تواند گواه اين باشد كه انشقاق سياسي بين دستجات درون قدرت يك سوء تفاهم صرف است و بنظر يك شوخي بيشتر نمي آيد مگر آنكه عارف خودش دستخوش سوءتفاهم شده باشد. 
@alitayefi1 
دوم اينكه اين اتحاد سياسي در درون خانواده نظام قدرت/حاكميت عمدتا درون ساختي است و تاكيد بر حفظ قدرت و خانواده حاكم بر كشور مي كند تا تاكيد بر حفظ قوام و همبستگي ملت. در اينجا همبستگي ملي، به تعبير صحيح آجوداني همبستگي حكومتي است و رفع سوءتفاهمات بين دستجات! يعني همبستگي حكومت در برابر ملت/احاد مردم. 

سوم. رويكرد "خانوادگي" در تحليل سياسي و فراخوان رهبر يك فراكسيون محل تامل است كه چطور او اعضا و سران دستجات سياسي در قدرت را به پيوند مجدد خانوادگي دعوت مي كند. تعبير "همبستگي خانوادگي" در تشكل هاي حزبي ممالك داراي احزاب، امري غريب است و بيانگر همان رويكرد بي حزبي و رهبري هاي سياسي هيئتي است كه "همه باهم" در آن شعار محوري صاحبان قدرت است.  عارف فراموش كرده است كه حتي در اين خانواده، زنان هنوز در حصرند! 
@alitayefi1 
✅پس از قريب چهار دهه هنور برخي از دستجات سياسي و رهبران آن رشد كافي نيافته اند كه بدانند مفاهيم سياسي كدامند، چگونه مي توان به تحليل نشست و پاسخگوي مخاطب يا حاميان سياسي بود. البته در ساختار بي حزبي يا اناپارتي در كشور و الگوي اقتدارگري در حكومتداري، پاسخگويي به هواداران يا لحاظ كردن مردم در رويكرد و جهت گيري سياسي محلي از اعراب ندارد. 

http://l1l.ir/10om
از متن (عارف): در دهه پنجم انقلاب باید بیش از گذشته قدر انقلاب را بدانیم و به یاد بیاوریم که رمز توفیق ما در صحنه‌های مختلف وحدت و همبستگی ملی بوده است. ...آنچه که امروز به واسطه برخی سوء تفاهم‌ها باعث شده است بین برخی یاران انقلاب فاصله بیافتد...."

علي طايفي 
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: