۱۳۹۵/۱۱/۱۳

ستاد ضدفرهنگ، بي اخلاق و غير حرفه اي

❓رييس كارگروه ارتقاي علوم انساني غلامرضا جمشيديها، بعنوان زيرگروه ستادي از شوراي انقلاب (ضد) فرهنگي، شايستگي تصميم گيري در حوزه علوم اجتماعي و بخصوص جامعه شناسي را ندارد.
بي ترديد رانت ها اعم از سهميه هاي مختلف و وابستگي ها شامل تعهد به برخي نهادهاي حكومتي، و در نهايت فساد اداري حاكم بر دانشگاهها و آموزش عالي نبود، بسياري نظير جمشيديها و ديگران هرگز نمي توانستند وارد دانشگاه و مراكز تصميم گيري پيرامون فرهنگ و دانش شوند تا ريشه اين درخت نونهال در جامعه را بزنند.
@alitayefi1 
⚠️اقدامات مخرب افرادي چون جمشيديها در كنار جمع آمران ديگر در اسلامي سازي علوم انساني و اجتماعي و بويژه جامعه شناسي، پيشبرد همان پروژه از تهي ساختن جامعه شناسي از درون است. پروژه اي كه ميراث ايده پردازان و عاملان نخست آن از سال ٥٩ بوده و اين ديوار كج همچنان توسط بناهايي كم دانش و بي تعهد بازسازي مي شود.
@alitayefi1 
✅بي ترديد مقاومت هاي افرادي چون اقدام جناب دكتر زندرضوي و ديگران سبب عصبانيت وي مي شود و غير منتظره نيست اگر اقدام هوشمندانه و پيشگيرانه وي، ازسوي جمشيديها به تخلف و اتهامات واهي ديگر تعبير شود. اتهام اقدام غير اخلاقي و سياست بازي، و سرقت به زند رضوي، دقيقا صفتي است كه مي توان به نقش و جايگاه جمشيديها منسوب ساخت خاصه در سمت ستاد كذايي ضد فرهنگ و علم و سرقت مقام مدرس در دانشگاه.
@alitayefi1 
🔨اين آغاز طرحي براي ايجاد فشار بر اعضاي فعال و مسئوليت پذير اجتماع جامعه شناسان كشور نظير جناب دكتر زند رضوي است. براي حمايت از وي و اقدام گرانقدر او و بسياري ديگر ايشان بعنوان يك جامعه شناس و عضوي از اجتماع و انجمن جامعه شناسي در مقابل اتهام جمشيديها و ستادي كه او درآن منصوب است، اقدامي متقابل، حقوقي و حمايتي صورت گيرد.  بدون همبستگي در نقد طرح هاي مربوط به حذف و مرگ علوم اجتماعي توسط شوراي مذكور و ستادها و كارگروه هايش و ايستادگي يكپارچه در مقابل آن، نميتوان از حيثيت اين علم و كنشگران آن صيانت كرد.

اتهامات جمشيديها
http://l1l.ir/10kn
منبع مربوط به نقدها
http://l1l.ir/10km

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: