۱۳۹۵/۱۱/۶

ازاختراع سنت تا سنت شكني

 💡حكومتها به استناد تاريخ درصدد اختراع سنتهايي هستند كه برپايه آن بتوانند حاميان بيشتري يافته، روايتهاي تاريخي و فرهنگي را بسود خود تصرف به مطلوب كنند و بقاي عمر اقتدارگرايي و نظام غيردمكراتيك خود را تضمين كنند.
هابسباوم در ايده اختراع سنت براين باور است كه بیشتر آنچه ما سنّت می‌نامیم ساخته و پرداخته کسانی است که به آن نیاز داشتند تا با جاانداختن آن به بهره كشي از ملت ها را بپردازند.

⏳تاريخ، بعنوان صحنه بزرگ روايت شاهان و حكام ستمگر همواره مشحون از چنين ابداعاتي در سنت هاست. تاريخ ايران معاصر نيز شاهد بارزي بر اين اختراعات است كه از نهادهاي ديني توسط شيوخ تا نهادهاي سياسي شاهان در آن ثبت اختراع كرده اند. از تاسيس احاديث و روايات ديني متعدد منسوب به شخصيت هاي تاريخي صدر اسلام تا تاريخ چندهزارساله كوروشگري در زمان شاه پهلوي، و در نهايت تحريف و بازنويسي ايدئولوژيك تاريخ در كشور توسط افراد دانش آموخته وابسته به نهادهاي صاحب قدرت در دين و دولت در پس از انقلاب نمونه هاي بسياري از چنين اختراعات را بنام خود ثبت كرده اند. 
@alitayefi1 
🕳اما بنظر اختراع سنت ها در مناسبت هاي مذهبي فقط توسط حكومت و شيوخ ديني مورد استفاده ابزاري قرار نمي گيرد بلكه اقشاري از مردم نيز از اين مناسك اجتماعي با صبغه ديني بهره همسود با مطالبات خود مي برند. مشاركت در نماز و مناسك ديني اداري و سازماني، حضور در اجتماعات سنتي مذهبي نظير مراسم عزاداري، بهره گيري از ايام عيد وشادماني در بزرگداشت ها، استفاده از حجاب اسلامي و مانتو و نظاير آن نمونه هاي كم و بيشي است كه در بين نهادهاي مردمي صورت مي گيرد. در اين نوع از ابداع/اختراعات سنت، نهادهاي وابسته به اقشار مردمي به تهي سازي سنت ها از درون پرداخته و اراي و آمال خود را در جوف آن ريخته و با نيت خود از سكرانه آن مي نوشند.

💥روي ديگر مقابله مردم با اختراع سنت توسط اصحاب قدرت در نهادهاي دين و سياست، فروپاشي كاركردهاي سنت و بي اعتنايي بدان است. اين سنت شكني در جامعه ايران با شكاف هاي بين نسلي از يكسو و ناباوري نسل جديد به نهادهاي مذكور در عصر حاضر كه در پيوند نامباركي هستند، سرعت و وسعت بيشتري بخود گرفته است. نمادهاي اين سنت شكني را در جامعه زيرزميني مي توان مشاهده كرد كه همچون ضدساختار عمل مي كند.

كتاب اختراع سنت، اريك هابسباوم
http://l1l.ir/-b9

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: